ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa do miejscowości Barciany n/w materiałów z przeznaczeniem do utwardzenia dróg w 2017r. Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa do miejscowości Barciany n/w materiałów z przeznaczeniem do utwardzenia dróg w 2017r.

Szczegóły informacji

Dostawa do miejscowości Barciany n/w materiałów z przeznaczeniem do utwardzenia dróg w 2017r.

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Barciany

Termin składania ofert / wniosków: 2017-02-07 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-02-07 10:15:00

Treść:

Znak sprawy: RGKiI.271R.1.2017                                                              Barciany, 2017-01-23
 
 
Zaproszenie do składania ofert
 
1. Zamawiający
Zamawiającym jest : Gmina Barciany
Adres : 11-410 Barciany ul. Szkolna 3
Telefon : (089) 753 10 03 , faks : (089) 753 13 11
Nip : 742 207 69 63 , Regon : 510 744 013
Godziny urzędowania 7:00 - 15:00, w poniedziałki 8:00 – 16:00
e-mail: drogi@barciany.pl
 
2. Tryb postępowania
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest
zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gminie
Barciany.
 
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa do miejscowości Barciany n/w materiałów z przeznaczeniem do utwardzenia dróg w 2017r.:
 
- Destrukt – ok. 800 ton.
- Tłuczeń o frakcji 0-50mm – ok. 1000 ton.
- Żwir płukany o frakcji 2-16 mm – ok 400 ton.
- Mieszanka stabilizacyjna 0-31,5mm (od 60%-80% przekruszenia) – ok 500 ton.
 
4. Termin wykonania zamówienia.
Dostawa w/w materiałów odbywać się będzie w terminie do 30 października
2017r. wg bieżącego zapotrzebowania na telefoniczne lub pisemne zamówienie
złożone przez upoważnionego przez Zamawiającego pracownika.
Informacja o metodzie udzielenia zamówienia.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający zastosuje metodę
podobną do trybu zapytania o cenę.
 
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
 
a) wypełniony formularz oferty,
 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
 
c) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 
d) aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest
Pan Sylwester Wrona tel. 89 753 10 03.
 
7. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
8. Sposób przygotowania oferty.
Oferta wraz z załącznikami musi być złożona pod rygorem nieważności w formie
pisemnej.
Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty – załącznik nr 1 do
niniejszego zaproszenia.
Formularz oferty wraz z pozostałymi załącznikami i wymaganymi dokumentami musi
być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie
prawnym, zgodnie z postanowieniami właściwego rejestru , zaświadczenia z ewidencji
działalności gospodarczej lub umowy spółki.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym
pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem ). Oferty nieczytelne
zostaną odrzucone.
Ofertę umieścić w nieprzejrzystej kopercie, którą należy opatrzyć dokładnym adresem
Zamawiającego z dopiskiem: „Dostawa materiałów do utwardzenia dróg”
 
9. Miejsce oraz termin składania i odczytania ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju 9 lub przesłać na adres:
Urząd Gminy w Barcianach, ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany w terminie do
dnia 07.02.2017r. do godz. 10:00
Zamawiający otworzy oferty w siedzibie zamawiającego pok. nr 14 w obecności
wykonawców, w dniu 07.02.2017r. o godz. 10:15
Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone
wykonawcom bez otwierania.
 
10. Opis sposobu obliczenia ceny.
Cena ryczałtowa brutto za dostawę do miejscowości Barciany 1 tony materiałów
wymienionych w pkt 3 powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji
zamówienia.
 
11. Opis kryteriów – ich znaczenia, sposobu oceny ofert.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najniższa cena.
Cena-waga 100%
Punktacja za poszczególne materiały obliczana oddzielnie dla każdego asortymentu a o wyborze oferty będzie decydowała suma wszystkich punktów.
Najwyżej zostanie oceniona oferta o najniższej wartości brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Otrzyma ona 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio ilość punków obliczoną ze wzoru:
 
Cena oferowana minimalna brutto
Cena = ------------------------------------------------------ x 100 pkt
Cena badanej oferty brutto
 
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom zawartym w zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
 
Załączniki :
 
1. Formularz ofertowy                                                                                     Wójt Gminy Barciany
2. Projekt umowy
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Franciszek Kopciuch
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwester Wrona
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-23 23:31:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-23 23:35:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-10 15:11:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony