ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Skargi, wnioski, petycje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ROZPATRYWANIE SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Akapit nr 1 - brak tytułu

ROZPATRYWANIE SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Informacja dotycząca sposobu składania skarg, wniosków i petycji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. „Skargi i wnioski”).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skargi wniosków (Dz. U. 2002 Nr 5, poz. 46).
3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U z 2014r. poz.1195).
4. Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Barciany z dnia 28 stycznia 2016r. sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy w Barcianach.
Skargi : składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.
Przedmiotem skargi może być w szczególności:
1) zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
2) naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
3) przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Wnioski: składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:
1) ulepszenia organizacji,
2) wzmocnienia praworządności,
3) usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
4) ochrony własności,
5) lepszego zaspakajania potrzeb ludności.
Petycje: składa się do organów właściwych.

Przedmiotem petycji może być:
żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Tryb zgłaszania :
1. Skargi, wnioski mogą być wnoszone pisemnie, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
2. Petycje mogą być wnoszone pisemnie lub w formie elektronicznej.
3. Skargi, wnioski i petycje nie mogą być wnoszone telefonicznie.
Skargi, wnioski i petycje nie zawierające imienia i nazwiska (oznaczenia podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Dane adresowe do wnoszenia skarg, wniosków i petycji
Poczta tradycyjna:
 
Urząd Gminy w Barcianach
ul. Szkolna 3
11 – 410 Barciany
Rada Gminy Barciany
ul. Szkolna 3
11 – 410 Barciany
Faks:
(89) 753 13 11
E-mail:
Skrytka ePUAP:
/UGBarciany/skrytka
 
 
Miejsce złożenia :
Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków
Wójt Gminy
w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do 10.00
po wcześniejszym ustaleniu terminu
Sekretarz Gminy
codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy
Przewodnicząca Rady Gminy
W każdy poniedziałek od godz. 15.00 do godz. 16.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu
.Kierownicy Referatów
codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy
 
Opłaty :
Wniesienie skargi, wniosku lub petycji oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.
 
Termin odpowiedzi :
1. Załatwianie skargi, wniosków następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca.
2. Załatwianie petycji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy.
3. W przypadku nie załatwienia sprawy w tym czasie, skarżący/wnioskodawca lub wnoszący petycję zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.
Tryb odwoławczy :
 1. Skarżący/wnoszący petycję niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi/petycji może ją ponowić. W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia, może w odpowiedzi na skargę/petycję podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.
 2. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi. Prawo wniesienia skargi służy również w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie.
 3. Nie jest dopuszczalne wniesienie w przedmiocie sposobu rozpatrzenia petycji.
  Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działa w granicach prawem dozwolonych.
  UWAGA!
  PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE PETYCJI ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z PRZEPISAMI ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U z 2014r. poz. 1195)
  Pliki do pobrania :
  1. Wyciąg z Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, DZIAŁ VIII – Skargi i wnioski). KPA – wyciąg Dz. VIII (pdf)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 Nr 5, poz. 46). Rozporządzenie RM (pdf).
  3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U z 2014r. poz.1195). Ustawa o petycjach (pdf)
  4. Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Barciany z dnia 28 stycznia 2016r. sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy w Barcianach. Zarządzenie Nr 8/2016 z dnia 28 stycznia 2016r.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Franciszek Kopciuch
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Tereszko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-10 08:20:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-10 08:21:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-19 12:34:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4419 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »