ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia gminne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wybory ławników na kadencję 2024 - 2027

Informacja ogłoszona dnia 2023-06-15 14:28:19 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Ogłoszenie

Wybory ławników na kadencję 2024 - 2027

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 r. czteroletniej kadencji ławników sądów powszechnych informuję, że do dnia 30 CZERWCA 2023 roku przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników na kadencję 2024 – 2027.

Na podstawie art. 161 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm. ), Kolegium Sądu Okręgowego
w Olszynie, ustaliło liczbę ławników, którzy winni być wybrani przez Radę Gminy
w Barcianach na kadencję 2024 – 2027 do Sądu Rejonowego w Kętrzynie: - ogółem 2 ławników, czego do orzekania  w sprawach z zakresu prawa pracy – 1 ławnika.

 

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

 

Art. 158 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r., poz. 217 z późn.  zm.) stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

 

Art. 159 cyt. ustawy stanowi, że ławnikami nie mogą być:

 

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz
  w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

 

Art. 162 cyt. ustawy stanowi, że kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 

 • prezesi właściwych sądów;
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

 

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 roku.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011, Nr 121, poz. 693 z późn. zm). Do wyżej wymienionej karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty:

 

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
  o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty wymienione w pkt 1. – 4. powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

 

 

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023 roku.

 

WZORY DOKUMENTÓW

 

Karta zgłoszenia

 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (link do pobrania)

 

Oświadczenia składane przez kandydata

 

oświadczenie kandydata na ławnika - władza rodzicielska (link do pobrania)

 

oświadczenie kandydata na ławnika - przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (link do pobrania)

 

Lista osób popierających kandydata na ławnika

 

Lista osób popierających kandydata na ławnika (link do pobrania)

 

Wzory dokumentów można pobrać także w Urzędzie Gminy w Barcianach, ul. Szkolna 3,  pok. nr 3

 

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami  należy składać w Urzędzie Gminy w  Barcianach, ul. Szkolna 3, pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu.                                        

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po 30 czerwca 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

OPŁATY

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Tereszko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-15 14:28:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-15 14:28:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-15 14:28:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
267 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony