Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

II/12/2006

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: II/2006

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2006-12-19

Data podjęcia/podpisania: 2006-12-05

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2007-01-01

Tytuł aktu:

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 ,poz.220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113 , poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162 , poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.Nr 17,poz.128) , art. 5 ust.1,ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych ( t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 )

Treść:

UCHWAŁA Nr II/12/2006
Rady Gminy Barciany
z dnia 5 grudnia 2006 r.
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 ,poz.220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113 , poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162 , poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.Nr 17,poz.128) , art. 5 ust.1,ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy:
1/ od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,50 zł,
2/ od budynków lub części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 16,80 zł,
3/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 8,66 zł,
4/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,75 zł,
5/ od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,00 zł,
6/ od budowli – 2% ich wartości,
7/ od 1 m2 powierzchni gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,67 zł,
b/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 zł,
8/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 3,65 zł,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/ 180/2005 Rady Gminy w Barcianach z dnia
25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Nosek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Emilia Żelichowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Żelichowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-25 08:48:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-25 08:48:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-09-25 10:48:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
611 raz(y)