ˆ

Aktualności

Lista informacji

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych na rok 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-13 00:22:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Plan pracy
Komisji Oświaty , Kultury , Sportu i Spraw Socjalnych na rok 2017
 
 1. STAŁA TEMATYKA POSIEDZEŃ:
 1. Funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych na terenie gminy Barciany.
 2. Funkcjonowanie instytucji kultury, kultury fizycznej i sportu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał, rozpatrywanie spraw bieżących wynikających z pracy Rady Gminy.
 4. Współpraca z komisjami stałymi Rady.
 5. Przygotowanie sprawozdań z pracy Komisji.
 
 1. SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY
1.Opracowanie planu pracy Komisji na 2017r.
2.Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji w roku 2016.
3.Informacja z działalności sportowo-rekreacyjnej z wykorzystaniem Hali Sportowej w Barcianach za rok 2016.
4.Analiza potrzeb i realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
Pomoc rodzinom wielodzietnym zamieszkałym na terenie gminy. Zasoby pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i dem
ograficznej.
5. Przygotowanie placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego 2017-2018 w świetle nowelizacji ustawy o szkolnictwie. Dyskusja nad zmianami w funkcjonowaniu szkół i przedszkola na terenie gminy. Założenia organizacyjne i kadrowe w placówkach oświatowych na rok szkolny 2017-2018.
6. Przegląd i ocena miejsc rekreacyjnych oraz gminnych obiektów sportowych – komisja wyjazdowa.

 
UWAGI;
- Powyższy plan pracy jest planem ramowym, wyznaczającym główne kierunki działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych.
-Plan może być rozszerzany, uzupełniany w miarę potrzeb rady Gminy Barciany lub z inicjatywy Komisji.
-Na spotkania Komisji zapraszane będą osoby merytorycznie odpowiedzialne za omawiany temat.

 
Plan Pracy został przyjęty do realizacji na posiedzeniu Komisji w dniu 29 listopada 2016r.

 
Przewodnicząca Komisji
Marianna Stefańska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyla informację: Franciszek Kopciuch Data wytworzenia informacji: 2017-03-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Aneta Żelichowska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-13 00:22:20
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-13 00:22:26
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-13 00:22:26
Artykuł był wyświetlony: 85 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan pracy Komisji Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska na rok 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-13 00:16:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

PLAN PRACY KOMISJI SAMORZĄDU, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2017 r.
 
ZADANIA STAŁE 1. OPRACOWANIE PLANU PRACY KOMISJI NA ROK BIEŻĄCY. 2. OPINIOWNIE WNIOSKÓW I PROJEKTÓW UCHWAŁ, KIEROWANYCH POD OBRADY GMINY BARCIANY. 3. WYKONYWANIE ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ GMINY. 4. WSPÓŁPRACA Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY GMINY. I KWARTAŁ
1. OBIEKTY ZABYTKOWE W GMINIE BARCIANY / rejestr, stan obiektów/
2. WYDATKOWANIE ŚRODKÓW NA UTRZYMANIE PSÓW Z TERENU GMINY BARCIANY W SCHRONISKU PUDWĄGI /współpraca z Komisją Finansów i Budżetu/
II KWARTAŁ
1. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE BARCIANY.
2. OCENA STANU DRÓG GMINNYCH, ICH OZNAKOWANIE.
/ współpraca z Komisją Finansów i Budżetu/
III KWARTAŁ
1. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
W GMINIE BARCIANY / spotkanie z przedstawicielami policji, straży granicznej i straży pożarnej/
 
IV KWARTAŁ
1. POSIEDZENIE KOMISJI Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI KÓŁ ŁOWIECKICH / funkcjonujących na terenie Gminy Barciany/
 
 
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI EUGENIA GBUR

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyla informację: Franciszek Kopciuch Data wytworzenia informacji: 2017-03-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Aneta Żelichowska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-13 00:16:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-13 00:19:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-13 00:19:36
Artykuł był wyświetlony: 82 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan pracy Komisji Finansów i Budżetu na rok 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-13 00:19:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Plan pracy Komisji Finansów i Budżetu na rok 2017

 
I kwartał
 1. Analiza stanu dróg gminnych i powiatowych ( objazd):
- koszty nakładów na remonty dróg gminnych za 2016
- współpraca z Komisja Samorządu , Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
2. Współpraca z Komisją Samorządu , Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w zakresie wydatkowania środków na utrzymanie psów z terenu Gminy Barciany w schronisku w Pudwągach.

 
II kwartał
 1. Rozpatrzenie wniosków mieszkańców zgłoszonych na zebraniach sołeckich i stopień ich realizacji.
 2. Wydanie opinii z wykonania budżetu Gminy na 2016 r.

 
III kwartał
 1. Ściągalność opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2016 i I kwartał 2017 r.
- problemy uchylania się mieszkańców od obowiązku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
( ewentualne zaproszenie przedstawiciela firmy zajmującej się wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy Barciany)

 
IV kwartał
 1. Działalność Izb Rolniczych – informacja Zarządu Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej oraz członków Rady Powiatowej Powiatu Kętrzyńskiego Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej z działalności za rok 2016 i 2017.

 
 1. Opracowanie planu pracy Komisji Finansów i Budżetu na rok 2018.

 
 1. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2017.

 

 
Punkty stałe:
- omawianie i opiniowanie materiałów sesyjnych
- sprawy bieżące
- opiniowanie spraw wymagających dodatkowej opinii Komisji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyla informację: Franciszek Kopciuch Data wytworzenia informacji: 2017-03-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Aneta Żelichowska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-13 00:19:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-13 00:19:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-13 00:19:06
Artykuł był wyświetlony: 85 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-13 00:12:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

I kwartał
 
1. Kontrola Wójta Gminy Barciany w zakresie kalkulacji kosztów wody i wysokości dopłat do ścieków z budżetu Gminy.
2. Zadania doraźne wykonywane przez Komisję Rewizyjną.
 
 
II kwartał
 
1. Opiniowanie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za rok 2016.
a) opracowania opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
b) przygotowanie wniosku i opinii o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Barciany.
2. Zadania doraźne wykonywane przez Komisję Rewizyjną.
 
III kwartał
 
1. Kontrola GOK – świetlice.
a) ilość świetlic
b) jak są wykorzystywane
c) koszty utrzymania ( woda, prąd, remonty )
2. Zadania doraźne wykonywane przez Komisję Rewizyjną.
 
IV kwartał
 
1. Kontrola Wójta Gminy Barciany w zakresie :
a) finansowania działalności Ochotniczych Straży Pożarnych
ze środków otrzymanych z budżetu gminy w I półroczu 2017 r.
b) bieżącego utrzymania stanu technicznego hydrantów na terenie gminy.
2. Wypracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017r.
3. Wypracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.
4. Zadania doraźne wykonywane przez Komisję Rewizyjną.
 
 
 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Jolanta Zofia Koryga

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyla informację: Franciszek Kopciuch Data wytworzenia informacji: 2017-03-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Aneta Żelichowska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-13 00:12:25
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-13 00:12:29
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-13 00:12:29
Artykuł był wyświetlony: 84 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan pracy Rady Gminy na rok 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-12 23:52:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Plan pracy Rady Gminy Barciany w 2017 r.
I kwartał
 1. Złożenie rocznego sprawozdania z działalności w 2016 r. przez Komisję Rewizyjną.
 2. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.
 3. Zapoznanie z planami pracy Komisji Rady Gminy Barciany na 2017 r. oraz z planem pracy Rady Gminy w 2017 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 r. w gminie Barciany.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r. w gminie Barciany.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 7. Informacja o wydatkowaniu środków na utrzymanie psów z terenu Gminy Barciany w schronisku w Pudwągach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Barciany w 2017 r.
 9. Informacja o stanie zabytków na terenie Gminy Barciany.
 10. Informacja z działalności sportowo – rekreacyjnej z wykorzystaniem sali sportowej w Barcianach za rok 2016.
 11. Ocena stanu środowiska, gospodarka odpadami na terenie Gminy Barciany.
 
II Kwartał
 1. Informacja z analizy stanu i oznakowania dróg gminnych i powiatowych oraz kosztów poniesionych na remonty dróg gminnych w 2016 r.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 r. Uchwała absolutoryjna.
 3. Uchwalenie Statutu Gminy Barciany.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy Gminy Barciany z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa oraz wykorzystania placów zabaw i gminnych obiektów sportowych.
 6. Informacja o stopniu realizacji wniosków mieszkańców gminy zgłoszonych na zebraniach sołeckich.
 7. Informacja o realizacji środków Funduszu Sołeckiego
  w poszczególnych Sołectwach w roku 2015 i 2016 r.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 
III Kwartał
 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy
  za I półrocze 2017 r. wraz z informacją o stanie inwestycji.
 2. Informacje o wykonaniu budżetu szkół za 6 miesięcy 2017 r.
 3. Przygotowanie placówek oświatowo- wychowawczych do nowego roku szkolnego 2017/2018 w świetle nowelizacji ustawy o szkolnictwie. Założenia organizacyjne i kadrowe.
 4. Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym ochrony przeciwpożarowej w gminie Barciany za rok 2016 oraz informacja o aktualnym stanie bezpieczeństwa.
 
Kwartał IV
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach egzaminów w poszczególnych zespołach szkół.
 2. Informacja z działalności Izb Rolniczych za rok 2016 i 3 kwartały 2017 r.
 3. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych Przewodniczącej Rady Gminy, Wójta Gminy oraz radnych.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Barciany z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
 5. Uchwalenie Gminnego Programu Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
 6. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
 7. Podsumowanie pracy poszczególnych komisji-wypracowanie sprawozdań za rok 2017.
 8. Sprawozdanie z działań podjętych przez Radę Gminy.
 
 
 
Punkty stałe:
 1. Sprawy bieżące.
 2. Analiza i opiniowanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 3. Analiza i opiniowanie zmian w budżecie Gminy Barciany.

 
Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ M. Kłaczko - Dyjas

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyla informację: Franciszek Kopciuch Data wytworzenia informacji: 2017-03-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Aneta Żelichowska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-12 23:52:03
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-12 23:56:29
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-13 00:08:48
Artykuł był wyświetlony: 85 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu