ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Usuwanie odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Barciany z jednego miejsca do którego rolnicy dostarczą odpady we własnym zakresie.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Usuwanie odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Barciany z jednego miejsca do którego rolnicy dostarczą odpady we własnym zakresie.

Szczegóły informacji

Usuwanie odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Barciany z jednego miejsca do którego rolnicy dostarczą odpady we własnym zakresie.

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Barciany

Termin składania ofert / wniosków: 2022-05-23 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-05-23 10:15:00

Treść:

 
 
Znak sprawy: RGKiI.271R.4.2022                                                                                        Barciany, dnia 11.05.2022r.
                                             
 
Zaproszenie do składania ofert
 
1.   Zamawiający
Gmina Barciany
Adres : 11-410 Barciany  ul. Szkolna 3
Telefon : (089) 753 10 03 , faks : (089) 753 13 11
Nip : 742 207 69 63 , Regon : 510 744 013
Godziny urzędowania 7:00 - 15:00, w poniedziałki 8:00 – 16:00
e-mail: sekretariat@barciany.pl
 
2.   Tryb postępowania
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie
z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00zł.
 
2.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania
w przypadku nie otrzymania przez zamawiającego dofinansowania ze środków pochodzących z  NFOŚiGW.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest Usuwanie odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Barciany
z jednego miejsca do którego rolnicy dostarczą odpady we własnym zakresie.
Masa wyrobów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia wynosi szacunkowo:
- odpady z folii rolniczej  – 29,01 Mg
- odpady z siatki i sznurka do owijania balotów – 6,27 Mg
- odpady po nawozach i typu Big-Bag – 34,24 Mg
Razem: 69,52 Mg
 
4. Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien zapewnić:
- załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka
do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów.
- transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów
oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,
- rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.
 
5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
 • Podpisania protokołu odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag,
 • Wystawienia za pośrednictwem systemu BDO karty ewidencji odpadów potwierdzającej przyjęcie odpadów z miejsca wskazanego przez Gminę Barciany
  w ustalonym terminie oraz odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.
 • Po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.
 • Wszelkie działania lub czynności nieopisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego
  i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
Uwaga : Gmina Barciany nie ponosi odpowiedzialności za różnice w ilości pozyskanych odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Lista osób zgłoszonych do usunięcia ww. odpadów, znajduje się                                         u zamawiającego w siedzibie Urzędu Gminy Barciany przy ul. Szkolnej 3 w Barcianach pokój nr 14.
 
6. Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 10.06.2022r.
 
7. Informacja o metodzie udzielenia zamówienia.
    W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający zastosuje metodę podobną do trybu przetargu nieograniczonego.
 
8. Warunki udziału w postępowaniu.
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
  do wykonania zamówienia.
 • spełniają warunki  dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz posiadają ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
       Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Krzysztof Paluch Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy w Barcianach  tel. 89 753 10 03.
 
10. Termin związania ofertą.
      Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
11. Sposób przygotowania oferty.
     Oferta wraz z załącznikami musi być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
    Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty-załącznik nr 1
do niniejszego zaproszenia. Formularz oferty musi  być podpisany przez  osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym, zgodnie z postanowieniami właściwego rejestru, zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej lub umowy spółki.
Nie dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. Ofertę umieścić
w nieprzejrzystej kopercie, którą należy opatrzyć dokładnym adresem Zamawiającego
z dopiskiem: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
 
12. Miejsce oraz termin składania i odczytania ofert.
 Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr  9 lub przesłać na adres:                                       
     Urząd Gminy w Barcianach, ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany w terminie do dnia 23.05.2022 r. do godz. 10:00. Zamawiający otworzy oferty w siedzibie zamawiającego
pok. nr 14, w dniu 23.05.2021 r.  o godz. 10:15.  Wykonawcy mogą być obecni na sesji otwarcia ofert. Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.
 
13. Opis kryteriów – ich znaczenia, sposobu oceny ofert.
 
 • Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto. Cena za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku
  od towarów i usług VAT.
 • Wykonawca określi cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia, a także poda ceny brutto za 1 Mg poszczególnych rodzajów odpadów.
 • Ceny w ofercie należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 
14. Załączniki :
1. Formularz ofertowy
 
 
                                                                                                W imieniu Zamawiającego
                                                                                                   Wójt Gminy Barciany
                                                                                                          Marta Kamińska                                                          

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Paluch
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-12 08:27:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-12 08:29:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-25 13:06:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
60 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony