ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barciany.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barciany.

Szczegóły informacji

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barciany.

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Barciany

Termin składania ofert / wniosków: 2017-07-18 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-07-18 10:15:00

Treść:

Znak sprawy: RGKiI.271.R.2.2017                                                                                                                  Barciany, dnia 04-07-2017r.
 
Zaproszenie do składania ofert
 
1. Zamawiający:
Gmina Barciany
Adres : 11-410 Barciany ul. Szkolna 3
Telefon : (089) 753 10 03 , faks : (089) 753 13 11
Nip : 742 207 69 63 , Regon : 510 744 013
Godziny urzędowania 7:00 - 15:00, w poniedziałki 8:00 – 16:00
e-mail: barciany_ug@wp.pl
 
2. Tryb postępowania
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest
zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
2.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku nie otrzymania przez zamawiającego dofinansowanie ze środków pochodzących z WFOŚiGW.
 
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barciany:
- Demontaż, transport i unieszkodliwienie, (utylizacja – składowanie na składowisku odpadów azbestowych) wytworzonych odpadów z terenu Gminy Barciany w szacunkowej ilości 60,54 Mg w miejscowościach : Suchawa – 3,51 Mg, Solkieniki – 0,94 Mg, Mołtajny – 0,46 Mg, Skandawa – 0,17 Mg, Staniszewo – 0,42 Mg, Barciany – 0,87 Mg, Arklity- 47,19 Mg, Winda- 1,76 Mg, Kiemławki Małe - 0,39 Mg, Maciejki - 0,83 Mg, Drogosze – 4 Mg
- Transport i unieszkodliwienie (utylizacja – składowanie na składowisku odpadów azbestowych ) wytworzonych odpadów z terenu Gminy Barciany w szacunkowej ilości 65,07 Mg w miejscowościach: Barciany- 48,13 Mg, Staniszewo – 0,58 Mg, Arklity – 6,61 Mg, Maciejki – 4,03 Mg, Taborzec- 0,26 Mg, Niedziały – 2,39 Mg, Winda - 1,13 Mg, Bobrowo- 1,3 Mg, Radosze – 0,64 Mg;
 
4. Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien zapewnić:
- sporządzenie planu pracy i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy,
- nadzór osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanych robót i zabezpieczenie placu budowy,
- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub prac związanych z nimi. - koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie zdemontowanych i odbieranych odpadów zawierających azbest powinno się odbywać w obecności właściciela nieruchomości. Wykonawca dokonuje ważenia i z tej czynności sporządza protokół zawierający co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko właściciela nieruchomości, od którego odbierane są odpady zawierające azbest, adres nieruchomości, z której następuje odbiór odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów w Mg lub m2, potwierdzenie prawidłowego wykonania usługi.
Dostarczenie zamawiającemu kart przekazania odpadu dla każdej nieruchomości/posesji z której będzie usuwany azbest (karta przekazania odpadu wystawiona dla właściciela nieruchomości/posesji) oraz kart przekazania odpadu na składowisko dla każdej nieruchomości/posesji celem potwierdzenia ilości usuniętego azbestu z danej nieruchomości.
 
5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:
a) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.).
b) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)..
c) Ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.).
d) Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1834 z późn. zm.).
e) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005r. Nr 216, poz.1824).
f) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 ze późn.zm.).
g) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1973).
h) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz.31).
i) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290).
j) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).
Uwaga : Gmina Barciany nie ponosi odpowiedzialności za różnice w ilości pozyskanych wyrobów azbestowych lub rezygnację osób z dokonania demontażu. Lista osób zgłoszonych do demontażu wyrobów zawierających azbest, znajduje się u zamawiającego w siedzibie Urzędu Gminy Barciany przy ul. Szkolnej 3 w Barcianach pokój nr 14.
 
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy.
6.1. wypełniony formularz oferty,
6.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
6.3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału;
6.4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
6.5. decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
6.6 dokumenty potwierdzające przeszkolenie dwóch osób w zakresie zasad BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
6.7. Polisa / inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
 
7. Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 30-09-2017r.
 
8. Informacja o metodzie udzielenia zamówienia.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający zastosuje metodę podobną do trybu przetargu nieograniczonego.
 
9. Warunki udziału w postępowaniu.
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca posiada decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
- posiadają decyzję zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
 
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca dysponuje minimum dwiema osobami przeszkolonymi w zakresie zasad BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest (szkolenia, certyfikaty).
- spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz posiadają ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 
10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Ewelina Renc – Pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy w Barcianach tel. 89 753 10 03.
 
11. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
12. Sposób przygotowania oferty.
Oferta wraz z załącznikami musi być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty-załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Formularz oferty wraz z pozostałymi załącznikami i wymaganymi dokumentami musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym, zgodnie z postanowieniami właściwego rejestru , zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej lub umowy spółki. Nie dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie ,komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. Ofertę umieścić w nieprzejrzystej kopercie, którą należy opatrzyć dokładnym adresem Zamawiającego z dopiskiem: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barciany”
 
13. Miejsce oraz termin składania i odczytania ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 9 lub przesłać na adres:
Urząd Gminy w Barcianach, ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany w terminie do dnia 18.07.2017r. do godz.10:00. Zamawiający otworzy oferty w siedzibie zamawiającego pok. nr 14, w dniu 18.07.2016r. o godz. 10:15. Wykonawcy mogą być obecni na sesji otwarcia ofert. Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.
 
 
14. Opis sposobu obliczenia ceny.
Cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające z zaproszenia, jak również nie ujęte w nim, a bez których nie można wykonać zamówienia.
 
15. Opis kryteriów – ich znaczenia, sposobu oceny ofert.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najniższa cena.
Cena - waga 100%
Najwyżej zostanie oceniona oferta o najniższej wartości brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Otrzyma ona 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio ilość punków obliczoną ze wzoru:
Cena oferowana minimalna brutto
Cena = ------------------------------------------------------ x 100 pkt
Cena badanej oferty brutto
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada
wymogom zawartym w zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane kryterium wyboru.
 
16. Załączniki:
1. Formularz oferty;
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału;
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
4. Umowa – projekt.
 
 
W imieniu Zamawiającego
Wójt Gminy Barciany
Ryszard Kozyra
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Franciszek Kopciuch
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-07-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Renc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-07-04 23:40:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-07-04 23:46:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-24 09:59:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1073 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony