ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Wykonanie remontu drogi stanowiącej działkę nr ewid. 3-112 przy ul. Krótkiej w Barcianach, Nr 163 – ul. Ślepa w Barcianach polegającego na wymianie nawierzchni na polbruk oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Wykonanie remontu drogi stanowiącej działkę nr ewid. 3-112 przy ul. Krótkiej w Barcianach, Nr 163 – ul. Ślepa w Barcianach polegającego na wymianie nawierzchni na polbruk oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.

Szczegóły informacji

Wykonanie remontu drogi stanowiącej działkę nr ewid. 3-112 przy ul. Krótkiej w Barcianach, Nr 163 – ul. Ślepa w Barcianach polegającego na wymianie nawierzchni na polbruk oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Zakład Utrzymania Dróg, Zieleni i Gospodarki Mieszkaniowej w Barcianach

Termin składania ofert / wniosków: 2016-05-30 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2016-05-30 10:15:00

Treść:

Znak sprawy: ZDGZiGM.162.2.2016                                                              Barciany, 2016-05-18
 
 
Zaproszenie do składania ofert
 
1. Zamawiający
Zamawiającym jest : Zakład Utrzymania Dróg, Zieleni i Gospodarki Mieszkaniowej w Barcianach
Adres : 11-410 Barciany ul. Kościuszki 6A
Telefon : (089) 751 20 87 , faks :
Nip : 742 22 49 990 , Regon : 281568369
Godziny urzędowania 7:00 - 15:00,
e-mail: zudzigmbarciany@wp.pl
 
2. Tryb postępowania
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest
zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gminie
Barciany.
 
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu drogi stanowiącej działkę nr ewid. 3-112 przy ul. Krótkiej w Barcianach, Nr 163 – ul. Ślepa w Barcianach polegającego na wymianie nawierzchni na polbruk oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Polbruk i krawężniki dostarcza zamawiający.
CPV - 45200000-9
CPV - 45230000-8
CPV - 45262130-2
CPV - 45111200-0
CPV - 45211000-9
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna i przedmiar robót. Do realizacji zadania Zamawiający posiada materiały w postaci kostki polbrukowej i krawężników drogowych na całość przedmiotu zamówienia, które przekaże Wykonawcy. Materiały są zmagazynowane w miejscowości Barciany.
W związku z powyższym do ceny ofertowej należy skalkulować robociznę, transport przekazanych materiałów do miejsca realizacji zadania oraz materiały wykazane w
 
 
Termin wykonania zamówienia.
Zakończenie remontu do 28 lipca 2016r.
 
Informacja o metodzie udzielenia zamówienia.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający zastosuje metodę
podobną do trybu zapytania o cenę.
 
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
a) wypełniony formularz oferty,
 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
 
c) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest
Pan Paweł Oracz tel. 607864362.
 
6. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
7. Sposób przygotowania oferty.
Oferta wraz z załącznikami musi być złożona pod rygorem nieważności w formie
pisemnej.
Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty – załącznik nr 1 do
niniejszego zaproszenia.
Formularz oferty wraz z pozostałymi załącznikami i wymaganymi dokumentami musi
być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie
prawnym, zgodnie z postanowieniami właściwego rejestru , zaświadczenia z ewidencji
działalności gospodarczej lub umowy spółki.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym
pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem ). Oferty nieczytelne
zostaną odrzucone.
Ofertę umieścić w nieprzejrzystej kopercie, którą należy opatrzyć dokładnym adresem
Zamawiającego z dopiskiem: „Remont drogi gminnej w Barcianach”
 
8. Miejsce oraz termin składania i odczytania ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju 1 lub przesłać na adres:
Zakład Utrzymania Dróg, Zieleni i Gospodarki Mieszkaniowej w Barcianach,
ul. Tadeusza Kościuszki 6A, 11-410 Barciany w terminie do
dnia 30.05.2016r. do godz. 10:00
Zamawiający otworzy oferty w siedzibie zamawiającego pok. nr 2 w obecności
wykonawców, w dniu 30.05.2016r. o godz. 10:15
Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone
wykonawcom bez otwierania.
 
9. Opis sposobu obliczenia ceny.
Wartość planowanej inwestycji w pkt 3 powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
 
10. Opis kryteriów – ich znaczenia, sposobu oceny ofert.
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najniższa cena.
Cena-waga 100%
Punktacja za poszczególne materiały obliczana oddzielnie dla każdego asortymentu a o wyborze oferty będzie decydowała suma wszystkich punktów.
Najwyżej zostanie oceniona oferta o najniższej wartości brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Otrzyma ona 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio ilość punków obliczoną ze wzoru:
 
Cena oferowana minimalna brutto
Cena = ------------------------------------------------------ x 100 pkt
Cena badanej oferty brutto
 
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom zawartym w zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
 
 
Załączniki :
 
1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy
3. Wykaz załącznik nr 3
4. Projekt inwestycji
5. Przedmiar robót
 
 
 
 
Oracz Paweł
Kierownik
ZUD,ZiGM w Barcianach

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Franciszek Kopciuch
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Oracz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-19 12:17:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-19 13:04:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-19 13:38:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
986 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony