ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiskoDrukuj informacjęSprawa: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Szczegóły informacji

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Ogłoszono dnia: 2010-02-04 10:27:45

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 Kpa do 2 m-cy od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzj

Osoba kontaktowa

Ewelina Renc

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Barcianach
Ul. Szkolna 3
11-410 Barciany
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, (II piętro)pokj nr 14,

Telefon kontaktowy

089 7531003 wew. 36

Adres e-mail

srodowisko@barciany.pl

Sposób załatwienia

Zgodnie z art. 35 Kpa do 2 m-cy od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji; do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Z uwagi na złożoność procedury i konieczność dokonania opinii i uzgodnień z innymi organami (ustawowo wymaganych), termin wydania decyzji może ulec przedłużeniu.
Zgodnie z procedurą:
 • dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko postanowienie o obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wydaje się zgodnie z ustawą w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania; postanowienie wydaje się po zasięgnięciu opinii właściwych organów, które opinię wydają
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wyrażenie opinii
 • dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub dla mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, do terminu wydania decyzji należy doliczyć 21-dniowy termin postępowania z udziałem społeczeństwa
 • dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub dla mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, do terminu wydania decyzji należy doliczyć termin na uzyskanie opinii i uzgodnienia z właściwych organami, które zgodnie z ustawą stanowisko swoje wyrażają w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o uzgodnienie warunków realizacji dla przedsięwzięcia
 

Miejsce odbioru

Urząd Gminy w Barcianach
Ul. Szkolna 3
11-410 Barciany
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, (II piętro)pokj nr 13,

Wymagane Dokumenty

 
Do wniosku należy dołączyć:
 1. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (określonych w § 2 ww. rozporządzenia Rady Ministrów):
  - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawierający informacje, o których mowa w art. 66 ustawy, w 3 egzemplarzach wraz z ich zapisem w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych; w przypadku składania wniosku o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy - kartę informacyjną przedsięwzięcia w 3 egzemplarzach wraz z ich zapisem w wersji elektronicznej.
 2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (określonych w § 3 ww. rozporządzenia Rady Ministrów):
  - kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu sporządzoną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy, w 3 egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych
 3. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
 4. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
 5. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej – zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 2, mapę sytuacyjno – wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
 6. potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 205 zł (na rachunek Urzędu Gminy gotówką w kasie bądź bezgotówkowo na rachunek bankowy)
 

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 Kpa do 2 m-cy od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji; do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Z uwagi na złożoność procedury i konieczność dokonania opinii i uzgodnień z innymi organami (ustawowo wymaganych), termin wydania decyzji może ulec przedłużeniu.
Zgodnie z procedurą:
 • dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko postanowienie o obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wydaje się zgodnie z ustawą w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania; postanowienie wydaje się po zasięgnięciu opinii właściwych organów, które opinię wydają
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wyrażenie opinii
 • dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub dla mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, do terminu wydania decyzji należy doliczyć 21-dniowy termin postępowania z udziałem społeczeństwa
 • dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub dla mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, do terminu wydania decyzji należy doliczyć termin na uzyskanie opinii i uzgodnienia z właściwych organami, które zgodnie z ustawą stanowisko swoje wyrażają w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o uzgodnienie warunków realizacji dla przedsięwzięcia
 

Opłaty

Opłaty skarbowe:
205 zł – opłata za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Opłaty administracyjne:
Nie pobiera się
Inne opłaty:
17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (tylko w przypadku gdy jest udzielane)
 

Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Wójta Gminy Barciany do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Podstawa prawna

 
 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 7 listopada 2008r., poz. 1227 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Franciszek Kopciuch
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Renc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-04 10:27:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Franciszek Kopciuch
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-04 10:27:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Franciszek Kopciuch
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-19 13:59:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3054 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony