Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2311
Data podjęcia
2008-09-30
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIV/197/2006 Rady Gminy Barciany z dnia 31 marca 2006r dotyczącej uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barciany.
Nr aktu prawnego
XXII/94/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2312
Data podjęcia
2008-08-28
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Nagelskiej na działalność Wójta Gminy Barciany.
Nr aktu prawnego
XXI/93/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2313
Data podjęcia
2008-08-28
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XXI/92/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2314
Data podjęcia
2008-08-28
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
o zaciągnięciu kredytu długoterminowego przez Gminę Barciany
Nr aktu prawnego
XXI/91/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2315
Data podjęcia
2008-08-28
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Nr aktu prawnego
XXI/90/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2316
Data podjęcia
2008-08-28
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/81/2008 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
XXI/89/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2317
Data podjęcia
2008-06-25
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
Nr aktu prawnego
XX/88/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2318
Data podjęcia
2008-06-25
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Barciany do porozumienia z Powiatem Kętrzyńskim, dotyczącego realizacji zadania publicznego pn. „Przebudowa chodników przy drodze powiatowej 171 IN w miejscowości Mołtajny gmina Barciany, powiat Kętrzyński"
Nr aktu prawnego
XX/87/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2319
Data podjęcia
2008-05-20
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie potwierdzenia udziału Gminy Barciany w projekcie w ramach: „Lokalna inicjatywa edukacyjna na rzecz aktywizacji środowisk wiejskich i wzmocnienia potencjału absorpcji środków UE w gminie wiejskiej Barciany"
Nr aktu prawnego
XIX/86/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2320
Data podjęcia
2008-05-20
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
Nr aktu prawnego
XIX/85/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji