Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXIII/102/2008

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIII/2008

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2008-11-07

Data podjęcia/podpisania: 2008-11-07

Tytuł aktu:

w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 ,poz.220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113 , poz.984, Nr 153,poz.l271, Nr 214,poz.l806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162 , poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17,poz.l28 ) , art. 19 pkt.l,lit."a" i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm. )

Treść:

Uchwała Nr XXIII/102/2008
Rady Gminy Barciany
z dnia 7 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 ,poz.220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113 , poz.984, Nr 153,poz.l271, Nr 214,poz.l806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162 , poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17,poz.l28 ) , art. 19 pkt.l,lit."a" i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na terenie gminy:
1/ za handel z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych w wysokości - 18 zł niezależnie od rodzaju sprzedawanego towaru.
§2.1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się Panią Genowefę Sobota zam. Barciany, Adelę Kuriata zam. Mołtajny, Jurkowlaniec Lucynę zam.Drogosze.
2. Inkasent za każdą pobraną kwotę opłaty targowej wydaje pokwitowanie / kwitariusz przychodowy K - 103 /.
3. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasent przekazuje na rachunek Urzędu Gminy dwa razy w miesiącu do 20 dnia bieżącego miesiąca i do 5 dnia następnego miesiąca.
4. Za pobór opłaty targowej ustala się inkasentowi wynagrodzenie w wysokości - 25% od zainkasowanej kwoty.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 4.Traci moc uchwała Nr XIII/44/2007 Rady Gminy w Barcianach z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek dziennych opłaty targowej.
§ 5.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Nosek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Emilia Żelichowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Żelichowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-05 12:24:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-05 13:48:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-05 15:48:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
504 raz(y)