ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia gminne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Barciany z dnia 11 maja 2022r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Barciany w 2022 roku

Informacja ogłoszona dnia 2022-05-12 07:32:06 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 41/2022
Wójta Gminy Barciany
z dnia 11 maja 2022r.
 
 
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Barciany w 2022 roku
 
 
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.); art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz rozdziału X Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowej Uchwały Nr XLIII/280/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: przyjęcia „ Programu Współpracy Gminy Barciany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”ogłaszam, co następuje:
 
§ 1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barciany w 2022 roku.
 
§ 2. Kandydatami na członków komisji konkursowej mogą być osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
 
§ 3. Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
 1. korzystają z pełni praw publicznych;
 2. nie reprezentują organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie;
 3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,
 4. udokumentują doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac komisji konkursowej;
 5. wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na członka komisji konkursowej, która jest dostępna w pok. Nr 4 Urzędu Gminy w Barcianach.
§ 4. 1. Kandydatów na członków komisji konkursowej zgłasza się na formularzu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Oświadczenie kandydata na członka komisji konkursowej, które stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, należy złożyć wraz z formularzem zgłoszenia kandydata.
 
§ 5. 1. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić jednego kandydata.
 1. Pisemne zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Barcianach, ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany, pocztą tradycyjną lub Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej, w terminie do 19 maja 2022r. do godz. 15.00.
 
§ 6. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej:
 1. niekompletne;
 2. złożone w innej formie niż określona w § 4 Zarządzenia;
 3. złożone po terminie określonym w § 5 ust. 2.
 
§ 7. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
§ 8. Udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy
/-/ Marta Kamińska
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Aneta Łotys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-12 07:31:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-12 07:32:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-12 07:32:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
476 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony