ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia gminne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wójt Gminy Barciany o g ł a s z a otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Barciany w roku 2022 przez organizacje pozarządowe.

Informacja ogłoszona dnia 2022-04-29 23:08:46 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 36/2022
Wójta Gminy Barciany
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barciany w 2022 roku.
 
 
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1-3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn.zm.), art. 7 ust. 1, pkt 19, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/280/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: przyjęcia „ Programu Współpracy Gminy Barciany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”- zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ogłaszam konkurs ofert na wspieranie realizacji poniżej wymienionych zadań w 2022 roku przez podmioty wymienione w „Programie współpracy Gminy Barciany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku” w zakresie:
 
1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania – pomoc w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych, realizacja programów stypendialnych, organizowanie zajęć twórczych, konferencji, szkoleń, wydawanie czasopism, prowadzenie i wspieranie różnych form integracji oraz rozwoju dzieci i młodzieży;
 
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku, popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych, współzawodnictwo sportowe;
 
3) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych -organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby, organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy, organizowanie różnych form wypoczynku i spotkań dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.
 
 
§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt Gminy
/-/ Marta Kamińska
 
 
 
 
 
Zał. Nr 1
do Zarządzenia Nr 36/2022
Wójta Gminy Barciany
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Działając na podstawie art. 11 ust. 1-3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn.zm.)
 
 
Wójt Gminy Barciany
o g ł a s z a
 
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Barciany w roku 2022 przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w zakresie:
 
 
I. Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
 
1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania – pomoc w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych, realizacja programów stypendialnych, organizowanie zajęć twórczych, konferencji, szkoleń, wydawanie czasopism, prowadzenie i wspieranie różnych form integracji oraz rozwoju dzieci i młodzieży – 15.000,00zł;
 
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku, popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych, współzawodnictwo sportowe – 90.000,00 zł;
 
3) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych -organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby, organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy, organizowanie różnych form wypoczynku i spotkań dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach - 5.000,00 zł.
 
 
Na realizację powyższych zadań przeznacza się kwotę ogółem - 110.000,00 . Kwota ta może ulec zmianie w przypadku:
1) braku akceptacji Wójta dla złożonych ofert;
2) przeznaczenia dodatkowych środków budżetowych na realizację zadań gminy;
3) zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 
 
 
II. Termin i warunki realizacji zadania:
 
1. Zadanie może być realizowane w terminie poprzedzającym rozstrzygnięcie konkursu przez Wójta Gminy Barciany, nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia 2022 r. z zastrzeżeniem, że środki finansowe z dotacji mogą być wydatkowane na koszty związane z jego realizacją powstałe od dnia zawarcia umowy, i kończyć się nie później niż w dniu 31 grudnia 2022r.
 
2. Dotacje będą realizowane w formie przelewu środków z rachunku gminy na konto podmiotu dotowanego.
 
3. Organ dotujący przekazuje dotację zgodnie z terminami określonymi w umowie.
 
4. Zadania winny być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Barciany.
 
5. Warunki realizacji zadania określa umowa zgodnie z wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018r., poz. 2057).
 
 
 
III. Termin i miejsce składania ofert:
 
1. Termin składania ofert upływa z dniem 20 maja 2022 roku godz. 15.00.
 
2. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową tradycyjną brana będzie pod uwagę data stempla pocztowego. Na kopercie przesyłanej drogą pocztową tradycyjną należy umieścić zapis następującej treści: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barciany w 2022 roku".
 
3. Oferty należy składać w kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Barcianach, ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany. Na kopercie należy umieścić zapis następującej treści:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barciany w 2022 roku".
 
4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
 
IV. Uprawnieni do złożenia ofert:
 
1. Do złożenia oferty w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Barciany, oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.
 
 
V. Przygotowanie oferty konkursowej.
 
1. Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie informacje oraz sporządzona zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018r., poz. 2057).
 
2. Formularze ofert można uzyskać w Urzędzie Gminy w Barcianach - pok. Nr 4 - stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
3. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej lub za pośrednictwem strony www.barciany.pl oraz pod numerem telefonu (89) 753 10 03 wewn. 41.
 
4. W związku z obowiązywaniem Uchwały nr 64 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie braku załączników we wzorze oferty i sprawozdania ujętych w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – załączniki do oferty nie są wymagane.
 
5. Oferta powinna zawierać szczegółowe dane podmiotu składającego ofertę, informację o sposobach i formach realizacji zadań określonych w niniejszym postępowaniu konkursowym wraz z wyszczególnieniem jednostkowych kosztów ich realizacji.
 
6. Oferta powinna być przygotowana w taki sposób, aby przy realizacji zadania nie zostały wykluczone z uczestnictwa w nim osoby ze szczególnymi potrzebami, tj.:
1) Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) , do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w umowie.
2) Oferent powinien określić sposób realizacji wymagań dostępności, o których mowa w pkt 1, które uwzględni przy realizacji zadania publicznego. Wymagania należy dobrać do charakteru planowanego zadania – powinny być uwzględnione te, które mają zastosowanie do danego zadania.
3) Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.
4) Środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone przez oferenta na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dostępności przy realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności.
5) Spełnienie wymogów dotyczących dostępności zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego podlega opinii komisji konkursowej i będzie sprawdzane na etapie realizacji lub sprawozdania lub kontroli realizacji zadania publicznego
 
 
 
 
 
 
VI. Zasady przyznawania dotacji przez Gminę Barciany w 2022 r:
 
1. Zasady postępowania konkursowego oraz przyznawania dotacji określają:
a) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
b) Uchwała Nr XLIII/280/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: przyjęcia „ Programu Współpracy Gminy Barciany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”;
c) umowa zawierająca szczegółowe i ostateczne terminy oraz warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.
 
2. Prawo do otrzymania dotacji z budżetu Gminy przysługuje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
3. Dotacja może być udzielona wyłącznie na realizację zadań publicznych związanych z wykonywaniem zadań Gminy.
 
4. Wykaz wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych:
 
Wydatki kwalifikowane
Wydatki niekwalifikowane
 
1) niezbędne do realizacji zadania, w tym np. umowy zlecenia, umowy o dzieło,
2) zgodne z zasadami właściwego zarządzania finansami, w szczególności efektywność kosztów;
3) poniesione w trakcie trwania zadania i po podpisaniu umowy;
4) odpowiednio zarejestrowane w księgowości oferenta i udokumentowane.
 
1) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
2) pokrycie deficytu realizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów, a także zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy realizacji zadania publicznego,
3) budowę, remonty, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
4) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
5) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
6) działalność polityczną i religijną,
7) zadania inwestycyjne, wydatki na zakup środków trwałych (pojęcie środka trwałego definiuje art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości),
8) koszty obsługi rachunku bankowego, koszty stałe utrzymania biura, koszty osobowe personelu administracyjnego (np. kierownika, koordynatora projektu, księgowego).
 
 
5. Dotacja może być udzielona na wniosek podmiotu zamierzającego realizować wyodrębnione zadania publiczne.
 
6. Podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji ze środków publicznych na realizację zadania powinien przedstawić ofertę, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 
8. Wyboru podmiotu do realizacji zadania publicznego dokonuje Wójt Gminy na podstawie opinii Komisji Konkursowej w oparciu o kryteria określone w Uchwale Nr XLIII/280/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: przyjęcia „ Programu Współpracy Gminy Barciany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.
 
9. W przypadku pozytywnej opinii większej liczby ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na to zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazana w ofercie. W takim przypadku oferent składa zaktualizowany, stosownie do przyznanej dotacji, kosztorys realizacji zadania stanowiący załącznik do umowy lub rezygnuje z jego realizacji.
 
10. Wójt Gminy Barciany może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:
a) rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
b) podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych,
c) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 
11. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Barciany.
 
 
VII. Tryb oraz termin dokonania wyboru ofert:
 
1. Przy rozpatrywaniu ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 30 dni od dnia zakończenia składania ofert.
 
3. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Z prac Komisji Konkursowej sporządza się protokół.
 
4. Skład Komisji Konkursowej ustala Wójt Gminy.
 
5. Wójt Gminy zastrzega sobie rozstrzygnięcie konkursu i z tego tytułu nie przysługuje oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.
 
6. Zarządzenie w sprawie wyników i rozstrzygnięcia konkursu ofert Wójt Gminy ogłasza w ten sam sposób, jak ogłoszenie o konkursie. Do zarządzenia Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i o udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania. Każdy oferent może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 
7. Podmiot, którego oferta została przyjęta do realizacji w terminie do dwóch tygodni podpisuje umowę z oferentem na realizacje zadania. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
 
8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018r., poz. 2057). Umowa zawierana jest na czas realizacji zadania, jednak nie dłuższy niż do 31.12.2022r.
 
9. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Gmina Barciany, zlecając zadanie publiczne ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:
- stanu realizacji,
- efektywności;
- rzetelności i jakości wykonania zadania,
- prawidłowości wykorzystania środków oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.
Kontroli mogą dokonać upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Barcianach.
 
10. Podmiot, który uzyskał dotację na realizację zadania publicznego jest zobowiązany w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania, do przedłożenia sprawozdania z wykonania zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018r., poz. 2057).
 
11. Oferty nie są zwracane oferentowi.
 
 
 
VIII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 
 
1. Przy rozpatrywaniu ofert organ dotujący będzie brał pod uwagę następujące kryteria:
 
a) przygotowanie organizacji do realizacji zadania;
b) sposób finansowania zadania i udziału środków publicznych, w szczególności wysoko opiniowane będą projekty współfinansowane z innych źródeł;
c) możliwość kontynuowania zadania po zakończeniu projektu;
d) jakość i metody proponowane przy realizacji zadania;
e) możliwość realizacji zadania przez oferenta w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
f) rzetelność i terminowości wykonania zadań zleconych w poprzednim okresie.
 
2. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w dwóch etapach: formalnym i merytorycznym.
 
ETAP I - formalny - zgodność oferty z wymogami zawartymi w poniższej tabeli. Wstępnej analizy ofert pod względem formalnym i zakwalifikowania ich do dalszego postępowania konkursowego dokonuje upoważniony pracownik Wójta do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przejście oferty do etapu merytorycznego jest możliwe po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych.
 
Lp
Wyszczególnienie kryteriów
Tak
Nie
1.
Oferta jest złożona przez kwalifikującego się oferenta tzn. czy oferta złożona jest przez organizację, która według statutu prowadzi działalność w dziedzinie objętej konkursem
 
 
2.
Oferta została złożona w terminie
 
 
3.
Oferta jest złożona na właściwym druku ( wzór oferty w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018r., poz. 2057).
 
 
4.
Oferta jest podpisana przez upoważnione osoby zgodnie z KRS lub statutem
 
 
5.
Oferta zawiera prawidłowo określony i przeliczony budżet
 
 
6.
Oferta jest realizowana na terenie Gminy Barciany
 
 
7.
Oferta jest kompletna
 
 
 
 
Podsumowanie
 
 
 
ETAP II - merytoryczny - dokonywany jest przez członków Komisji Konkursowej.
 
Lp
Wyszczególnienie kryteriów oceny merytorycznej
Ilość punktów do przyznania
Ilość punktów przyznanych
1.
Zgodność oferowanego zadania z zadaniami priorytetowymi, określonymi w ogłoszeniu konkursu ofert; możliwość realizacji zadania
0-3
 
2.
Jakość przygotowania projektu: zrozumiały, przejrzysty i kompletny opis działań,  mierzalny cel działania
0-3
 
3.
Przygotowanie organizacji do realizacji zadania, innowacyjność, oryginalność oferowanego zadania, miejsce wykonania działania
0-10
 
4.
Możliwości organizacyjne, kadrowe, kwalifikacje osób realizujących zadanie, wkład rzeczowy i wkład własny pracy wnioskodawcy
0-10
 
5.
Sposób finansowania, udział innych środków w realizacji zadania- pozyskanie dodatkowych funduszy, realistyczny i efektywny budżet
0-10
 
6.
Zasięg i ranga zadania, liczba osób zaangażowanych w realizację zadania i korzystających z jego efektu; formy promocji zadania
0-10
 
7.
Wykonalność zadania przez oferenta ( możliwość realizacji planowanych działań w przewidywanym czasie i przy posiadanych środkach); nowatorstwo proponowanych metod
0-5
 
8.
 Aktywność i doświadczenie organizacji w pozyskiwaniu innych środków finansowych ( np. środki unijne, rządowe, wojewódzkie, powiatowe) w latach poprzednich
0-20
 
9.
Aktywność, zaangażowanie organizacji w zakresie współpracy z Gminą i jednostkami – udział w akcjach promocyjnych, spotkaniach, działaniach podczas organizacji różnych wydarzeń
0-6
 
10
Realizacja zleconych zadań w latach poprzednich - rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków w latach poprzednich
0-3
 
 
Suma punktów
Max 80
 
 
 
Do rozpatrzenia przez Wójta Gminy przedstawiona zostanie oferta, która uzyskała minimum 41 i więcej punktów z 80 możliwych do otrzymania ( średnia arytmetyczna punktów otrzymanych od poszczególnych członków Komisji Konkursowej ).
 
 
 
 
 
IX. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Barciany w 2021 roku w ramach ogłaszanego otwartego konkursu ofert w zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami , ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
:
Lp
Nazwa organizacji
Nazwa Zadania
Wysokość dotacji w zł
Uwagi, zwrot dotacji
 
1
 
Stowarzyszenie Barciańska Inicjatywa Oświatowa BIO
 
Fundusz Stypendialny Bartek
 
15.000,00
 
 
Bez uwag
2
Gminny Ludowy Klub Sportowy Jurand w Barcianach
Organizacja rozgrywek sportowych w zakresie piłki nożnej oraz prowadzenie zajęć szkoleniowych dla mieszkańców Gminy Barciany
75.530,00
 
Zwrot
1.7460,08 zł
3
 
 
 
 
Gminny Ludowy Klub Sportowy Jurand w Barcianach
 
 
 
Organizacja rozgrywek piłki siatkowej oraz prowadzenie zajęć szkoleniowych dla mieszkańców Gminy Barciany
14.470,00
 
 
 
Bez uwag
 
 
 
4
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin im. Ojca Pio w Barcianach
Aktywne formy wypoczynku i spotkań integracyjnych osób niepełnosprawnych i ich rodzin – szlakiem fortyfikacji II wojny światowej – Przystań - 2021
4.800,00
Zwrot
22,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
X. Załączniki ( zgodne z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018r., poz. 2057)):
 
1. Oferta realizacji zadania publicznego - wzór;
2. Umowa realizacji zadania publicznego - wzór;
3. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - wzór.
 
 
Wójt Gminy
/-/ Marta Kamińska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
- Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych
 
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Barciany z siedzibą przy ul. Szkolna 3 w Barcianach (11-410).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres korespondencyjny: Urząd Gminy Barciany, ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany oraz adres e-mail: . Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych a także przysługujących Pani/Panu uprawnień.
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barciany w 2022 roku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4. Pani/Pana dane osobowe zawarte w ofercie zostaną przekazane:
a) członkom Komisji konkursowej, która zostanie powołana przez Administratora w celu wyboru najkorzystniejszej oferty po upływie terminu składania ofert;
b) osobom lub podmiotom, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentacji konkursowej będą przetwarzane będą w formie papierowej lub elektronicznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, to jest przez okres 5 lat od dnia zakończenia konkursu, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
b) prawo sprostowana swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
c) prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 RODO) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
7. W związku z przekazaniem swoich danych osobowych w dokumentacji konkursowej nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
b) przenoszenia danych (art. 20 RODO), c) prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO) gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pani/Pan prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe przekazane wraz z ofertą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.
10.Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych wymaganych w ww. konkursie będzie brak możliwości udziału zgłaszanej przez Panią/Pana organizacji w konkursie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Aneta Łotys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-29 22:59:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-29 23:08:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-29 23:08:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
513 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony