ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia gminne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wójt Gminy Barciany - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Informacja ogłoszona dnia 2020-06-24 10:21:09 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)
 
Wójt Gminy Barciany - Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
kandydatów na rachmistrzów terenowych
 
wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym
w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728 – dalej: „PSR 2020”) spisu rolnego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 r. Spis rolny jest przeprowadzany w terminie od dnia 1września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
 
Termin składania ofert: od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 8 lipca 2020 r.
 
Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
 
1) jest osobą pełnoletnią,
2) zamieszkuje na terenie gminy Barciany
3) posiada co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie był skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Kandydat na rachmistrza:
 
1. Składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail na potrzeby realizacji procesu naboru i szkolenia kandydatów na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
 
2. Zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu. Podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Szkolenia dla rachmistrzów terenowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 
3. Podlega postępowaniu weryfikacyjnemu. W przypadku zaistnienia sytuacji,kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik i jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszenia kandydata.
Uwaga: jeśli wszyscy kandydaci uzyskali pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.
 
4. Otrzyma w czasie rejestrowania jego danych w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) lub na podany adres e-mail informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Dane kandydatów na rachmistrza są rejestrowane w SER przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Barcianach. Kandydat na rachmistrza terenowego, którego dane zostały zarejestrowane w systemie SER otrzyma login do aplikacji e/m-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail hasło
oraz informacje o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, która zawierać będzie materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.
 
5. Po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu testowego tj. uzyskaniu co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, zostaje wpisany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych, prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu(od najwyższej liczby punktów), a następnie podpisuje umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego,z zastrzeżeniem pkt. 3 powyżej.
 
6. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku oraz żądania sprawdzenia poprawności tego wyniku.
 
7. Po wpisaniu na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji SER zdjęcia w formacie.jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.
 
Rachmistrz terenowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w PSR 2020, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego, dostarczonego mu na podstawie umowy użyczenia mienia.
W przypadku zagrożenia COVID-19 i podjęcia przez Generalnego Komisarza Spisowego decyzji o wstrzymaniu realizacji wywiadów bezpośrednich, rachmistrze będą realizować wywiady telefoniczne, z wykorzystaniem ww. urządzeń.
 
Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:
 
1) przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;
2) zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe;
3) przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.
 
Oferta kandydata na rachmistrza terenowego musi zawierać:
 
1. Zgłoszenie kandydatury z podaniem (druk do pobrania):
a) imienia (imion) i nazwiska
b) daty urodzenia
c) adresu zamieszkania
d) numeru telefonu
e) adresu e-mail
f) spełnienia warunku dotyczącego wykształcenia
 
2. Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 
3. Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 PSR 2020, zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” (druk do pobrania). Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 PSR 2020, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Powyższa klauzula zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
 
4. Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego).
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych”, należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Barcianach, ul. Szkolna 3, pokój nr 9 lub przesyłać na adres: Urząd Gminy w Barcianach, ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany w terminie do dnia: 8 lipca 2020 r. Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu).
 
Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Barcianach – nr tel. 89 753 10 03 wew 33.
 
Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Barciany
/-/ Marta Kamińska
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Tereszko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-24 10:20:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-24 10:21:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-24 10:21:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
631 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony