ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Podatki i opłaty w roku 2016

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Podatki i opłaty w roku 2016

Informacja ogłoszona dnia 2016-01-07 12:58:28 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wysokość stawek podatkowych obowiązujących w roku 2016
I. PODATEK   ROLNY
1. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Użytki Rolne są oznaczane symbolami: R (grunty orne), Ł (łąki trwałe), Ps (pastwiska trwałe), S/R, S/Ł, S/Ps (sady na gruntach ornych, łąkach, pastwiskach), B/R, B/Ł, B/Ps (grunty rolne zabudowane), Wsr (grunty pod stawami), W (rowy) - § 68 ust. 1 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454). Natomiast grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oznaczane są symbolami: Lz/R, Lz/Ł, Lz/Ps - § 68 ust. 2 pkt 2) ww. Rozporządzenia.
2. Rada Gminy w Barcianach na 2016 r. nie wprowadziła zwolnień i ulg w podatku rolnym oraz nie obniżyła ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Cena żyta wynosi 53,75 za 1dt.– M.P.2015.1025. Stawka podatku rolnego na 2016 rok wynosi: 134,375 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów (dla gruntów gospodarstw rolnych) i 268,75 zł od 1 ha fiz. gruntów (dla pozostałych gruntów).
 
II. PODATEK   LEŚNY
1. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 465 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Lasy oznaczane są symbolem Ls § 68 ust. 2 pkt 1) cytowanego wyżej rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
2. Rada Gminy w Barcianach na 2016 r. nie wprowadziła zwolnień i ulg w podatku leśnym oraz nie obniżyła ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego. Cena drewna wynosi 191,77 zł za 1m3 – M.P.2015.1028. Stawka podatku leśnego na 2016 rok wynosi: 42,1894 zł od 1 ha. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego wynosi: 21,0947 zł od 1 ha
 
III. PODATEK  OD  NIERUCHOMOŚCI
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast nie podlegają grunty objęte podatkiem rolnym pkt I.1. oraz leśnym pkt II.1. Normuje to art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.). Grunty podlegające podatkowi od nieruchomości są oznaczane w ewidencji gruntów i budynków wszystkimi innymi symbolami niż te, które zostały wymienione w pkt I.1. i pkt  II.1.
Od 01.01.2016 r. obowiązują nowe wzory formularzy podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości.
Deklaracje na podatek rolny i podatek leśny należy składać do 15 stycznia danego roku podatkowego.
Deklaracje na podatek od nieruchomości należy złożyć do 31 stycznia danego roku podatkowego.
Nr rachunku bankowego, na który należy dokonywać przelewu kwot dot. podatków lokalnych to:
BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ OPERACYJNY W KĘTRZYNIE  95 2030 0045 1110 0000 0211 3480
 
Wzory informacji i deklaracji formularzy podatkowych
Podatek rolny:
- Wzór deklaracji DR-1   wersja pdf   wersja doc
- Wzór informacji IR-1    wersja pdf   wersja doc
- Załącznik ZR-1/A          wersja pdf   wersja doc
- Załącznik ZR-1/B          wersja pdf   wersja doc
 Podatek leśny:
- Wzór deklaracji DL-1   wersja pdf   wersja doc
- Wzór informacji IL-1    wersja pdf   wersja doc
- Załącznik ZL-1/A          wersja pdf   wersja doc
- Załącznik ZL-1/B          wersja pdf   wersja doc
 
Podatek od nieruchomości:
- Wzór deklaracji DN-1    wersja pdf    wersja doc
- Wzór informacji IN-1     wersja pdf    wersja doc
- Załącznik ZN-1/A           wersja pdf    wersja doc
- Załącznik ZN-1/B           wersja pdf    wersja doc
 
 
 
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej

 
W 2016 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:
a) od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez Wójta pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.
b) od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez Wójta pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Termin załatwienia:
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2016 r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w pierwszym terminie,
2. od dnia 1 października do dnia 31 października 2016 r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku


Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2016 roku. 
1. W 2016 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2016 r., w dwóch terminach, tj.
a) od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
b) od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.
2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zostanie ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji i będzie również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.
7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w Ustawie  z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2042), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
8. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
9. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
a) 1 - 30 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
b) 1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 - Wzór wniosku                  pobierz
- Załącznik do wniosku     pobierz
 

Akapit nr 3 - brak tytułu

INFORMACJA DLA POSIADACZY PSÓW

Uchwałą Nr XIV/99/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. Rada Gminy Barciany wprowadziła na terenie gminy Barciany opłatę od posiadania psów. Opłata pobierana jest od osób fizycznych posiadających psy.
Obowiązek zgłoszenia faktu posiadania psa, a tym samym konieczność poniesienia opłaty ciąży na właścicielu psa.
Stawka opłaty od posiadania psów wynosi 34,00 zł (słownie: trzydzieści cztery złote) rocznie od każdego psa.
Opłata płatna jest bez wezwania w terminie do dnia 31 marca za dany rok lub w ciągu dwóch tygodni od daty wejścia w posiadanie psa.
Zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
Ponadto zgodnie z § 4 Uchwały Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Barciany z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów opłaty nie pobiera się z tytułu posiadania psów nabytych ze Schroniska dla Zwierząt w Pudwągach, poddanych zabiegowi sterylizacji lub kastracji oraz zaszczepionych.
W celu zgłoszenia uprawnień do skorzystania z ww. zwolnień należy w Urzędzie Gminy w Barcianach, pok. nr 1 przedłożyć stosowne dokumenty.
Wpłaty zobowiązania można dokonać do rąk Sołtysa, w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ OPERACYJNY W KĘTRZYNIE 95 2030 0045 1110 0000 0211 3480.
Niezapłacona w terminie opłata wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.
 

Akapit nr 4 - brak tytułu

Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 19,00 zł miesięcznie – od osoby zamieszkałej na nieruchomości.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 10,50 zł miesięcznie – od osoby zamieszkałej na nieruchomości.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z wyjątkiem odpadów ulegających biodegradacji  wynosi 9,50 zł  miesięcznie- od osoby zamieszkałej na nieruchomości.
 
 
 
 

Akapit nr 5 - brak tytułu

Wysokość stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XIV/104/2015 Rady Gminy w Barcianach z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków oraz Uchwałą Nr XIV/105/2015 Rady Gminy w Barcianach z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do odprowadzonych ścieków
w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. na terenie Gminy Barciany dla odbiorców obowiązywać będą nowe wysokości opłat:
Cena dostarczenia 1 m³ wody - 2,93 zł/m3 + VAT
Cena  1 m³ odprowadzonych ścieków 4,38 zł/m3 + VAT
Opłaty zmienne (abonamentowe) pozostają bez zmian.
 
 
INFORMACJA W SPRAWIE WYSOKOŚCI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2016 ROK
(na podstawie uchwały Nr XIII/91/2015)
 
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
 
powyżej 3,5 tony do
5,5 tony włącznie
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
powyżej 9 ton a poniżej
12 ton
788,00 zł
1.314,00 zł
 
1.579,00 zł
 
 
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,  w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
/w tonach/
Stawka podatku
/w złotych/
nie mniej niż
mniej niż
Oś jezdna/osi jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdni
Dwie osie
12
13
287,00
572,00
13
14
430,00
856,00
14
15
856,00
1.000,00
15
 
1.000,00
1.856,00
Trzy osie
12
17
430,00
572,00
17
19
572,00
856,00
19
21
1.000,00
1.000,00
21
23
1.000,00
1.428,00
23
25
1.713,00
2.140,00
25
 
1.713,00
2.140,00
Cztery osie i więcej
12
25
1.142,00
1.000,00
25
27
1.142,00
1.571,00
27
29
1.998,00
2.285,00
29
31
2.569,00
3.011,00
31
 
2.569,00
3.011,00
 
 
3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.841,00 zł
 
4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
/w tonach/
Stawka podatku
/w złotych/
nie mniej niż
mniej niż
Oś jezdna/osi jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdni
Dwie osie
12
18
712,00
1.428,00
18
25
1.713,00
1.999,00
25
31
2.139,00
2.285,00
31
 
2.285,00
2.335,00
Trzy osie i więcej
12
40
2.285,00
2.328,00
40
 
2.858,00
3.071,00
 
 
5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 431,00 zł
 
6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
/w tonach/
Stawka podatku
/w złotych/
nie mniej niż
mniej niż
Oś jezdna/osi jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdni
Jedna oś
12
18
572,00
712,00
18
25
856,00
1.142,00
25
 
1.428,00
1.713,00
Dwie osie
12
28
1.142,00
1.428,00
28
33
1.571,00
1.841,00
33
38
1.841,00
1.841,00
38
23
1.856,00
2.181,00
Trzy osie i więcej
12
38
1.841,00
1.841,00
38
 
2.140,00
2.328,00
 
 
7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
 
mniejszej niż 22 miejsca
równej lub większej niż 22 miejsca
1.720,00 zł
2.000,00 zł
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Franciszek Kopciuch
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Giczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-07 09:48:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-07 12:58:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-21 12:25:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1894 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony