ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Podatki i opłaty w roku 2023

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Podatki i opłaty w roku 2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA DLA PODATNIKÓW PODATKÓW LOKALNYCH
NA TERENIE GMINY BARCIANY
NA ROK PODATKOWY 2023
 
 
I. PODATEK ROLNY
 
1. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 333) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Użytki rolne są oznaczone symbolami: R (grunty orne), Ł (łąki trwałe), Ps (pastwiska trwałe), S-R (sady na gruntach ornych), S-Ł (sady na łąkach), S-Ps (sady na pastwiskach), Br-R (grunty rolne zabudowane na roli), Br-Ł (grunty rolne zabudowane na łąkach), Br-Ps (grunty rolne zabudowane na pastwiskach), Wsr (grunty pod stawami), W (rowy), Lzr-RLzr-ŁLzr-Ps (grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych) § 68 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 393)
 
2. Rada Gminy Barciany na 2023 rok nie wprowadziła zwolnień i ulg w podatku rolnym oraz nie obniżyła ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Cena żyta wynosi 74,05 zł za 1 dt. - M.P.2022 poz. 995. Stawka podatku rolnego na 2023 rok wynosi 185,125 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów (dla gruntów gospodarstw rolnych) i 370,25 zł od 1 ha fizycznego gruntów (dla pozostałych gruntów).
 
II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast nie podlegają grunty objęte podatkiem rolnym pkt I.1 oraz leśnym pkt II.1. Normuje to art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 ze zm.). Grunty podlegające podatkowi od nieruchomości są oznaczone w ewidencji gruntów i budynków wszystkimi innymi symbolami niż te, które zostały wymienione w pkt I.1 i pkt. II.1.
 
III. PODATEK LEŚNY
 
1. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 888) opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Lasy oznaczone są symbolami Ls - § 68 ust. 2 pkt 1 cytowanego wyżej rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 
2. Rada Gminy Barciany na 2023 r. nie wprowadziła zwolnień i ulg w podatku leśnym oraz nie obniżyła ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego. Cena drewna wynosi 323,18 zł za 1 m3 – M.P.2022.996. Stawka podatku leśnego na 2023 rok wynosi: 71,0996 zł od 1 ha.
 
IV. UCHWAŁY PODATKOWE
 
W dniu 23 listopada 2022 r. Rada Gminy Barciany podjęła Uchwałę Nr LVIII/373/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok wynoszą:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem
budowli służących do przesyłu wody i ścieków – 1 % ich wartości.
 
Wzory formularzy oraz wszystkie Uchwały znajdują się na stronie internetowej BIP (Biuletynu Informacji Publicznej).
 
Deklaracje na podatek rolny i podatek leśny osoby prawne powinny złożyć do 15 stycznia danego roku podatkowego.
 
Deklaracje na podatek od nieruchomości osoby prawne powinny złożyć do 31 stycznia danego roku podatkowego.
 
 
V. Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać przelewu kwot dotyczących podatków lokalnych to:
 
Bank Spółdzielczy w Reszlu
91 8851 1021 2003 0300 5035 0004
 
 
VI. WZORY INFORMACJI I DEKLARACJI FORMULARZY PODATKOWYCH
 
UWAGA !!!
OD 01 LIPCA 2019r. OBOWIĄZUJĄ NOWE FORMULARZE NA PODATKI LOKALNE 
 
 
 
Kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz opłaty prolongacyjnej
 
 
VII. INFORMACJA DLA POSIADACZY PSÓW
 
 
Uchwałą Nr LVIII/375/2022 z dnia 23  listopada 2022 r. Rada Gminy Barciany wprowadziła na terenie gminy Barciany opłatę od posiadania psów. Opłata pobierana jest od osób fizycznych posiadających psy.
 
Obowiązek zgłoszenia faktu posiadania psa, a tym samym konieczność poniesienia opłaty ciąży na właścicielu psa.
 
Stawka opłaty od posiadania psów na 2023 rok wynosi 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100) rocznie od każdego psa.
 
Opłata płatna jest bez wezwania w terminie do dnia 30 czerwca za dany rok lub w terminie 14 dni od dnia nabycia psa dla osób, które weszły w posiadanie psa po dniu 30 czerwca.
 
Osoby, które wejdą w posiadanie psa po 30 czerwca danego roku płacą opłatę w wysokości połowy stawki, tj. w kwocie 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100).
 
Od opłaty od posiadania psów zwalnia się z tytułu posiadania psa zaadoptowanego ze schroniska, trwale oznakowanego chipem, mikroprocesorem, tatuażem, wpisanego do bazy danych zwierząt oznakowanych elektronicznie.
 
Ponadto zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 ze zm.) opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
3) osób w wieku powyżej 65. roku życia prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
 
W celu zgłoszenia uprawnień do skorzystania z ww. zwolnień należy przedłożyć stosowne dokumenty w Urzędzie Gminy w Barcianach, pok. nr 1.
 
Wpłaty zobowiązania można dokonać do rąk Sołtysa, w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY W RESZLU
91 8851 1021 2003 0300 5035 0004
 
Niezapłacona w terminie opłata wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.
 
 
 
VIII.  ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNICZEJ
 
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:
132,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2023 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 
Szczegółowe informacje dot. zwrotu podatku akcyzowego dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego
 
- Wniosek pobierz
- Załącznik do wniosku pobierz
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minims w rolnictwie lub rybołóstwie pobierz
 
 
IX. INFORMACJA W SPRAWIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
 
Wójt Gminy Barciany działając na podstawie art.6m ust.2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2022, poz. 2519) oraz uchwały Rady Gminy Barciany Nr XXI/159/2020 z dnia 28 maja 2020r w sprawie: metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 2020r. poz. 1986) zawiadamia, iż zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi które obowiązują od 1 czerwca  2020r.
 
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wyliczana jest jako iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość podanych deklaracji  oraz  stawki opłaty, tj. :
27 zł miesięcznie na jednego mieszkańca za odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych,
54 zł w przypadku nie wypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.
 
Zwalnia się w wysokości 1 zł miesięcznie z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (26 zł).
 
Właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji wg nowych stawek i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
 
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE: 
Bank Spółdzielczy w Reszlu
96 8851 1021 2003 0300 5035 0011
 
 
Aktualnie obowiązujący wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Giczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-09 08:22:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-09 08:22:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-07 07:13:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1007 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »