ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Podatki i opłaty w roku 2021

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Podatki i opłaty w roku 2021

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
INFORMACJA DLA PODATNIKÓW PODATKÓW LOKALNYCH
NA TERENIE GMINY BARCIANY
NA ROK PODATKOWY 2021
 
 
I. PODATEK ROLNY
 
1. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 333) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Użytki rolne są oznaczone symbolami: R (grunty orne), Ł (łąki trwałe), Ps (pastwiska trwałe), S-R (sady na gruntach ornych), S-Ł (sady na łąkach), S-Ps (sady na pastwiskach), Br-R (grunty rolne zabudowane na roli), Br-Ł (grunty rolne zabudowane na łąkach), Br-Ps (grunty rolne zabudowane na pastwiskach), Wsr (grunty pod stawami), W (rowy), Lzr-RLzr-ŁLzr-Ps (grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych) § 68 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 393)
 
2. Rada Gminy Barciany na 2021 rok nie wprowadziła zwolnień i ulg w podatku rolnym oraz nie obniżyła ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Cena żyta wynosi 58,55 zł za 1 dt. - M.P.2020 poz. 982. Stawka podatku rolnego na 2021 rok wynosi 146,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów (dla gruntów gospodarstw rolnych) i 292,75 zł od 1 ha fizycznego gruntów (dla pozostałych gruntów).
 
II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast nie podlegają grunty objęte podatkiem rolnym pkt I.1 oraz leśnym pkt II.1. Normuje to art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.). Grunty podlegające podatkowi od nieruchomości są oznaczone w ewidencji gruntów i budynków wszystkimi innymi symbolami niż te, które zostały wymienione w pkt I.1 i pkt. II.1.
 
III. PODATEK LEŚNY
 
1. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 888) opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Lasy oznaczone są symbolami Ls - § 68 ust. 2 pkt 1 cytowanego wyżej rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 
2. Rada Gminy Barciany na 2021 r. nie wprowadziła zwolnień i ulg w podatku leśnym oraz nie obniżyła ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego. Cena drewna wynosi 196,84 zł za 1 m3 – M.P.2020.983. Stawka podatku leśnego na 2021 rok wynosi: 43,3048 zł od 1 ha.
 
IV. UCHWAŁY PODATKOWE
 
W dniu 29 października 2020 r. Rada Gminy Barciany podjęła Uchwałę XXVII/198/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok wynoszą:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,90 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 oraz z 2020 r. poz. 1086), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,20 zł od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli:
a) wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
   - 1% wartości budowli określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
b) pozostałych – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i us. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 
Wzory formularzy oraz wszystkie Uchwały znajdują się na stronie internetowej BIP (Biuletynu Informacji Publicznej).
 
Deklaracje na podatek rolny i podatek leśny osoby prawne powinny złożyć do 15 stycznia danego roku podatkowego.
 
Deklaracje na podatek od nieruchomości osoby prawne powinny złożyć do 31 stycznia danego roku podatkowego.
 
 
V. Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać przelewu kwot dotyczących podatków lokalnych to:
 
Bank Spółdzielczy w Reszlu
91 8851 1021 2003 0300 5035 0004
 
 
VI. WZORY INFORMACJI I DEKLARACJI FORMULARZY PODATKOWYCH
 
UWAGA !!!
OD 01 LIPCA 2019r. OBOWIĄZUJĄ NOWE FORMULARZE NA PODATKI LOKALNE 
 
 
 
Kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz opłaty prolongacyjnej
 
 
VII. INFORMACJA DLA POSIADACZY PSÓW
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 18a, art. 19 pkt 1 lit. f , pkt 2 oraz pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1170 ze zm.)- art. 47§ 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.2020 poz.1325 ze zm.) Rada Gminy Barciany uchwala, co następuje:
§ 1.1. Wprowadza się na terenie gminy Barciany opłatę od posiadania psów przez osoby fizyczne.
2. Określa się stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 80,00 zł rocznie od każdego psa.
 
§ 2.1. Podatnicy wpłacają opłatę od posiadania psów za dany rok podatkowy bez wezwania w terminie:
1. do dnia 30 kwietnia,
2. w terminie 14 dni od dnia nabycia psa dla osób, które weszły w posiadanie psa po dniu 30 kwietnia,
3. Osoby, które wejdą w posiadanie psa po 30 czerwca danego roku płacą opłatę w wysokości połowy stawek wymienionych w § 1 w terminach określonych w § 2 ust. 1 pkt 2
§ 3. Od opłaty od posiadania psów zwalnia się z tytułu posiadania psa:
1. zaadoptowanego ze schroniska,
2. trwale oznakowanego czipem, mikroprocesorem, tatuażem  wpisanego do bazy danych zwierząt oznakowanych elektronicznie.
 
§ 4.1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów na terenie sołectw w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty od posiadania psów wyznacza się Sołtysów, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
3. Inkasenci rozliczają się z pobranej opłaty od posiadania psów w terminie do dnia 15 maja  a z pobranej opłaty po dniu  31 maja do końca każdego miesiąca.
4. Inkasenci- Sołtysi otrzymują wynagrodzenie w wysokości- 5% zainkasowanej opłaty.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Barciany.
 
§ 6. Traci moc uchwała Nr LII/355/2018 Rady Gminy Barciany z dnia 31 października 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
W celu zgłoszenia uprawnień do skorzystania z ww. zwolnień należy przedłożyć stosowne dokumenty w Urzędzie Gminy w Barcianach, pok. nr 1.
Wpłaty zobowiązania można dokonać do rąk Sołtysa, w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy:
 
 
Bank Spółdzielczy w Reszlu
91 8851 1021 2003 0300 5035 0004
Niezapłacona w terminie opłata wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.
 
 
VIII.  ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNICZEJ
 
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
  • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
  • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2021 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 
Szczegółowe informacje dot. zwrotu podatku akcyzowego dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego
 
- Wniosek pobierz
- Załącznik do wniosku pobierz
 
 
IX. INFORMACJA W SPRAWIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
 
Wójt Gminy Barciany działając na podstawie art.6m ust.2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 poz. 2010 ze zm.) oraz uchwały Rady gminy Barciany Nr XXI/159/2020 z dnia 28 maja 2020r w sprawie: metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 2020r. poz. 1986) zawiadamia, iż zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi które będą obowiązywały od 1 czerwca  2020r.
W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty tj. :
 
W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości  otrzymają  zawiadomienia o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość podanych w deklaracji  oraz  nowej stawki opłaty tj. :
27 zł miesięcznie na jednego mieszkańca za odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych.
54 zł w przypadku nie wypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.
Zwalnia się w wysokości 1 zł miesięcznie z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (26 zł).
 
Właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji wg nowych stawek i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
 
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE: 
Bank Spółdzielczy w Reszlu
96 8851 1021 2003 0300 5035 0011
 
Wójt Gminy Barciany działając na podstawie art.6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 poz. 2010 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Barciany Nr XXI/160/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 2020r. poz. 2250) zawiadamia, iż został ustalony nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który będzie obowiązywały od 1 czerwca 2020 r.
 
 

 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Leśnik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-29 10:08:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-29 10:08:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-22 12:09:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1383 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »