ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Podatki i opłaty w roku 2019

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Podatki i opłaty w roku 2019

Informacja ogłoszona dnia 2019-01-09 09:51:19 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA DLA PODATNIKÓW PODATKÓW LOKALNYCH
NA TERENIE GMINY BARCIANY
NA ROK PODATKOWY 2019
 
I. PODATEK ROLNY
 
1. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1892) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Użytki rolne są oznaczone symbolami: R (grunty orne), Ł (łąki trwałe), Ps (pastwiska trwałe), S-R (sady na gruntach ornych), S-Ł (sady na łąkach), S-Ps (sady na pastwiskach), Br-R (grunty rolne zabudowane na roli), Br-Ł (grunty rolne zabudowane na łąkach), Br-Ps (grunty rolne zabudowane na pastwiskach), Wsr (grunty pod stawami), W (rowy), Lzr-R, Lzr-Ł, Lzr-Ps (grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych) - § 68 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1034)
 
2. Rada Gminy w Barcianach na 2019 rok nie wprowadziła zwolnień i ulg w podatku rolnym oraz nie obniżyła ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Cena żyta wynosi 54,36 zł za 1 dt. - M.P.2018.1004. Stawka podatku rolnego na 2019 rok wynosi 135,90 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów (dla gruntów gospodarstw rolnych) i 271,80 zł od 1 ha fizycznego gruntów (dla pozostałych gruntów).
 
II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast nie podlegają grunty objęte podatkiem rolnym pkt I.1 oraz leśnym pkt II.1. Normuje to art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1445). Grunty podlegające podatkowi od nieruchomości są oznaczone w ewidencji gruntów i budynków wszystkimi innymi symbolami niż te, które zostały wymienione w pkt I.1 i pkt. II.1.
 
III. PODATEK LEŚNY
 
1. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Lasy oznaczone są symbolami Ls - § 68 ust. 2 pkt 1 cytowanego wyżej rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 
2. Rada Gminy w Barcianach na 2019 r. nie wprowadziła zwolnień i ulg w podatku leśnym oraz nie obniżyła ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego. Cena drewna wynosi 191,98 zł za 1 m3 – M.P.2018.1005. Stawka podatku leśnego na 2019 rok wynosi: 42,2356 zł od 1 ha.
 
IV. UCHWAŁY PODATKOWE
 
W dniu 31 października 2018 r. Rada Gminy w Barcianach podjęła Uchwałę Nr LII/353/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz w dniu 30 listopada 2018 r. Rada Gminy w Barcianach podjęła Uchwałę Nr II/16/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr LII/353/2018 Rady Gminy Barciany z dnia 31 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 
Wzory formularzy podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości nie uległy zmianie.
 
Wzory formularzy oraz wszystkie Uchwały znajdują się na stronie internetowej BIP (Biuletynu Informacji Publicznej).
 
Deklaracje na podatek rolny i podatek leśny osoby prawne powinny złożyć do 15 stycznia danego roku podatkowego.
 
Deklaracje na podatek od nieruchomości osoby prawne powinny złożyć do 31 stycznia danego roku podatkowego.
 
 
V. Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać przelewu kwot dotyczących podatków lokalnych to:
 
BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ OPERACYJNY W KĘTRZYNIE
 
95 2030 0045 1110 0000 0211 3480
 
 
VI. WZORY INFORMACJI I DEKLARACJI FORMULARZY PODATKOWYCH
 
UWAGA !!!
OD 01 LIPCA 2019r. OBOWIĄZUJĄ NOWE FORMULARZE NA PODATKI LOKALNE 
więcej informacji pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/zmiany-w-prawie/nowe-formularze-podatkow-lokalnych/
 
PODATEK ROLNY:
 
- Wzór deklaracji DR-1    wersja pdf   wersja doc
- Wzór informacji IR-1     wersja pdf   wersja doc
- Załącznik ZR-1/A          wersja pdf   wersja doc
- Załącznik ZR-1/B          wersja pdf   wersja doc
 
PODATEK LEŚNY:
 
- Wzór deklaracji DL-1   wersja pdf   wersja doc
- Wzór informacji IL-1    wersja pdf   wersja doc
- Załącznik ZL-1/A         wersja pdf   wersja doc
- Załącznik ZL-1/B         wersja pdf   wersja doc
 
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:
 
- Wzór deklaracji DN-1    wersja pdf    wersja doc
- Wzór informacji IN-1     wersja pdf    wersja doc
- Załącznik ZN-1/A          wersja pdf    wersja doc
- Załącznik ZN-1/B          wersja pdf    wersja doc
 
 
VII. INFORMACJA DLA POSIADACZY PSÓW
 
Uchwałą Nr LII/355/2018 z dnia 31 października 2018 r. Rada Gminy Barciany wprowadziła na terenie gminy Barciany opłatę od posiadania psów. Opłata pobierana jest od osób fizycznych posiadających psy.
Obowiązek zgłoszenia faktu posiadania psa, a tym samym konieczność poniesienia opłaty ciąży na właścicielu psa.
Stawka opłaty od posiadania psów wynosi 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100) rocznie od każdego psa.
Opłata płatna jest bez wezwania w terminie do dnia 31 marca za dany rok lub w ciągu dwóch tygodni od wejścia w posiadanie psa.
Zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1445) opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
3) osób w wieku powyżej 65. roku życia prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe –
z tytułu posiadania jednego psa
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
W celu zgłoszenia uprawnień do skorzystania z ww. zwolnień należy przedłożyć stosowne dokumenty w Urzędzie Gminy w Barcianach, pok. nr 1.
Wpłaty zobowiązania można dokonać do rąk Sołtysa, w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy:
 
BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ OPERACYJNY W KĘTRZYNIE
95 2030 0045 1110 0000 0211 3480
Niezapłacona w terminie opłata wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.
 
VIII. ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNICZEJ.
 
W 2019 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.
Producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku potwierdzonymi przez upoważnionego przez Wójta pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r. oraz dokument wydany przez Kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego
w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta,
w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek
o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o których mowa
w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
(Dz. U. Z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
 
Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosić będzie:
- 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
- 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
 
Termin załatwienia:
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
1) od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r. - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone
w pierwszym terminie
2) od dnia 1 października do 31 października 2019 r. - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 
 
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019 roku:
 
1. W 2019 r. producent rolny może składać do Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2019 r., w dwóch terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od
1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.
Producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku potwierdzonymi przez upoważnionego przez Wójta pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r. oraz dokument wydany przez Kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego
w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta,
w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek
o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o których mowa
w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
(Dz. U. Z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub
1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zostanie ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji i będzie również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony
w urzędach gmin do kopiowania.
7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, określonej
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na
1 litr oleju w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2313), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień
1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
8. Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
9. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
a) 1 – 30 kwietnia 2019 r. - w przypadku złożenia w pierwszym terminie,
b) 1 – 31 października 2019 r. - w przypadku złożenia w drugim terminie,
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
- Wniosek pobierz
- Załącznik do wniosku pobierz
 
 
IX. INFORMACJA W SPRAWIE WYSOKOŚCI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2019 ROK
(na podstawie uchwały Nr LII/354/2018 oraz uchwały Nr II/17/2018)
 
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
 
powyżej 3,5 tony do
5,5 tony włącznie
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
powyżej 9 ton a poniżej
12 ton
815,85 zł
 
1.360,43 zł
 
1.634,74 zł
 
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku
wynoszą:
Liczba osi
i dopuszczalna masa całkowita
/w tonach/
Stawka podatku
/w złotych/
nie mniej niż
mniej niż
Oś jezdna/osi jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdni
Dwie osie
12
13
296,67
592,33
13
14
455,01
885,95
14
15
885,95
1.035,30
15
 
1.035,30
1.921,26
Trzy osie
12
17
445,01
592,33
17
19
592,33
885,95
19
21
1.035,30
1.035,30
21
23
1.035,30
1.478,26
23
25
1.773,94
2.215,90
25
 
1.773,94
2.215,90
Cztery osie i więcej
12
25
1.182,62
1.035,30
25
27
1.182,62
1.626,62
27
29
2.068,58
2.365,25
29
31
2.659,89
3.117,09
31
 
2.659,89
3.117,09
 
3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.906,02
 
4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:
 
Liczba osi
i dopuszczalna masa całkowita
/w tonach/
Stawka podatku
/w złotych/
nie mniej niż
mniej niż
Oś jezdna/osi jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdni
Dwie osie
12
18
737,62
1.478,28
18
25
1.773,94
2.069,59
25
31
2.214,88
2.365,25
31
 
2.365,25
2.416,05
Trzy osie i więcej
12
40
2.321,56
2.365,25
40
 
2.903,73
3.120,14
 
5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 446,02
 
6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:
 
Liczba osi
i dopuszczalna masa całkowita
/w tonach/
Stawka podatku
/w złotych/
nie mniej niż
mniej niż
Oś jezdna/osi jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdni
Jedna oś
12
18
592,33
737,62
18
25
885,95
1.182,62
25
 
1.478,28
1.773,94
Dwie osie
12
28
445,01
592,33
28
33
599,67
885,95
33
38
1.035,30
1.035,30
38
23
1.035,30
1.478,28
Trzy osie i więcej
12
38
1.906,02
1.906,02
38
 
2.215,90
2.409,95
 
 
7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
 
mniejszej niż 22 miejsca
równej lub większej niż
22 miejsca
1.016,00 zł
1.432,56 zł
 
 
 
 
X. INFORMACJA W SPRAWIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
 
Wójt Gminy Barciany działając na podstawie art.6m ust.2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( Dz.U. z 2018 poz 1454 ze zm.) oraz uchwała Rady gminy Barciany Nr VI/49/2019 z dnia 27 lutego 2019r w sprawie: metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania (Dz.Urz. Woj Warm.-Maz. 2019 r,poz. 1267) informuje, iż zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi które będą obowiązywały od 1 kwietnia 2019 r.
W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty tj. :
  • 30 zł miesięcznie za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny;
  • 18 zł miesięcznie za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny; 
  • 15 zł miesięcznie za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny z wyjątkiem odpadów ulegających biodegradacji.
Właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji wg nowych stawek i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Nadmienia się, iż właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc kwiecień 2019 r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.
ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO DO OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE: 07 1600 1462 1028 4493 5000 0014
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Franciszek Kopciuch
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Klaudia Szuchalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-09 09:43:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-09 09:51:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-11 15:23:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2322 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony