ˆ

Ogłoszenia gminne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-12 15:48:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY
GMINA BARCIANY
REGON: 510744013    NIP: 7422076963
z siedzibą - Urząd Gminy w Barcianach, ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany  
tel. (89) 753-10-03, fax.: (89) 753-13-11
e-mail: ,  http://bip.barciany.pl/
Osoby do kontaktów: Krzysztof Miłachowicz (89 753-10-03), Sylwester Wrona (89 753-10-03).
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
Zamówienie z wolnej ręki - art. 67 ust.  1 pkt. 12,  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r  Prawo  zamówień  publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
 
 
3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
 
3.1. NAZWA ZAMÓWIENIA
 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Barciany
3.2. RODZAJ ZAMÓWIENIA
Usługi
3.3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
3.3.1 Opis zamówienia
Zamówienie  obejmuje:
 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Barciany, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, ograniczenie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz          w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności przepisami:
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250),
-  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r., w sprawie szczególnych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013r., poz. 122), oraz zapisami:
- Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO),
- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Barciany.
 
 1. Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
 
 1. Odbioru wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości Gminy Barciany, łącznie z zabudową kolonijną.
 2. Ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych;
 3. Utrzymania właściwego stanu sanitarnego i technicznego pojazdów, urządzeń                      i pojemników; pojazdy muszą być zabezpieczone przez niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku, transportu, przeładunku; pojazdy, urządzenia i pojemniki muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego;
 4. Przekazywania odpadów do uprawnionego przedsiębiorcy wykonującego działalność        w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych i uzyskania od niego potwierdzenia odbioru odpadów zebranych z terenu Gminy Barciany na karcie przekazania odpadów;
 5. Prowadzenia dokumentacji w zakresie sprawozdawczości i przekazania Zamawiającemu do końca miesiąca po kwartale, którego dotyczą, kwartalnych sprawozdań zawierających :
- informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
- informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
a)   przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;
- liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;
Podstawą do sporządzenia sprawozdań jest prowadzona przez wykonawcę ewidencja          w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych                          i przekazywania ich do instalacji, w tym karty przekazania odpadów;
 
 
 1. Monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; w przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane odpady komunalne oraz sporządza na tą okoliczność informację np. oświadczenie, dokumentację fotograficzną w celu wydania przez Zamawiającego decyzji administracyjnej o zmianie wysokości opłaty; dokumentację tę Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w okresach miesięcznych;
 2. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej lub zastępczej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu;
 3. Przekazywania, odebranych od właścicieli nieruchomości, selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.   o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) ;
 4. Osiągnięcia poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości               i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. (Dz. U.         z 2016r. poz. 2167). oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r.        w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012r. Poz. 676);
 
 1. Odbiór odpadów.
 
 1. Obowiązywać będzie system pojemnikowy lub workowy odpadów komunalnych, zgodnie z zapisami niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Pojemniki dostarczy właścicielom nieruchomości Wykonawca zamówienia. Pojemniki powinny być oznakowane w sposób jednoznacznie wskazujący przeznaczenie na odpady określonego rodzaju. Pojemniki stanowią własność Wykonawcy.
 2. Miejsce odbioru odpadów przez Wykonawcę:
- zabudowa jednorodzinna i zagrodowa - nieruchomości wytwórców odpadów, wyposażone przez Wykonawcę w:
a) pojemniki na odpady zmieszane w przypadku braku selektywnej zbiórki;
b) pojemniki na pozostałości ze zbiórki selektywnej; pojemniki te muszą spełniać wymogi jak dla pojemników na odpady zmieszane;
- zabudowa wielorodzinna – zbiorcze punkty zbiórki odpadów (tzw. gniazda), wyposażone przez Wykonawcę w pojemniki na popiół, na odpady zmieszane i zbierane selektywnie,
- punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, utworzony przez Wykonawcę.
 1. Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach. Pojemniki wytwórcom odpadów dostarczy Wykonawca zamówienia. Wielkość i ilość pojemników oraz worków musi być dostosowana do ilości odpadów powstających na nieruchomości.
Częstotliwość załadunku i wywozu –2 razy w miesiącu.
 1. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych będzie się odbywać w systemie pojemnikowym lub workowym w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w tzw. gniazdach.
 2. Rodzaje pojemników:
- żółty – do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, opakowań  wielomateriałowych  i metalu,
-  niebieski – do gromadzenia odpadów z papieru i tektury,
-  brązowy – do gromadzenia odpadów biodegradowalnych
-  zielony  – do gromadzenia odpadów szklanych,
-  czytelnie oznakowany pojemnik na popiół odporny na wysoką temperaturę,
 1. Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz odpadów wielkogabarytowych realizowany będzie przez Wykonawcę poprzez odbieranie wystawionych odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami, w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą terminach.
 2. W ramach wynagrodzenia za realizację niniejszego zamówienia Wykonawca w
terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy uruchomi dla Gminy Barciany punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z godzinami pracy 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku. Punkt powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Zaleca się uruchomienie tego punktu na terenie Gminy Barciany.
Miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniami czynników atmosferycznych.
W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane będą:
a) odpady ulegające biodegradacji,
b) chemikalia, przeterminowane leki,
c) zużyte baterie i akumulatory,
d) zużyte opony,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe,
f) popiół.
g) odpady wielkogabarytowe, w tym meble,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i)  metale,
j) papier,
k) tworzywa sztuczne,
l) szkło.
Mieszkańcy z terenu Gminy Barciany będą mogli na własny koszt dowieźć odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przekazać je nieodpłatnie.
 1. Po podpisaniu umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów wraz z informacją                                    o segregacji odpadów oraz miejsc, w których zlokalizowane będą zbiorcze punkty zbiórki odpadów (tzw. gniazda). Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w ciągu 7 dni od podpisania umowy sporządzić i uzgodnić z zamawiającym harmonogram (w formie papierowej i elektronicznej) odbioru odpadów. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy.
 
3. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
Wartość bez VAT: 600.000,00 zł
 
4. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barcianach
NIP 7422253193        REGON 364961335
z siedzibą - ul. Wojska Polskiego 2, 11-410 Barciany
 
5. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
 
5.1. PODSTAWA PRAWNA
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
 
5.2. UZASADNIENIE WYBORU TRYBU
            Wszczęcie postępowania dla przedmiotowego zadania wynika z faktu, iż ustawodawca nałożył na gminy obowiązek zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie oraz obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy zamieszkują na terenie gminy(art. 3 ust. 2 oraz art. 6c, 6d i 6f ustawy z dnia 13 września 1996 r.      o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r poz. 250 z późn.zm.). Obowiązujące od 1 stycznia 2017 przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj.Dz. U z 2015, poz.2164 ze zm.- dalej ustawa PZP ) umożliwiają gminom udzielić zamówień publicznych kontrolowanym przez siebie spółkom w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zgodnie        z art. 67 ust.1 pkt 12 oraz ust.8 i 9 ustawy prawo zamówień publicznych zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art.3 ust.1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na czele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzenia sprawami tej osoby prawnej warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.    W zakresie spełnienia przesłanek określonych w lit. a, b i c wskazuje się , iż 100% udziałów          w spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Barcianach posiada Gmina Barciany będąca w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiającym. Gmina Barciany sprawuje kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej przez Zamawiającego nad własnymi jednostkami. Brak jest bezpośredniego udziału kapitału prywatnego w kontrolowanej spółce. Gmina jako jedyny wspólnik ma prawo i odgrywa decydującą rolę w zakresie określenia celów strategicznych oraz obszarów działalności Spółki, co znajduje swoje odzwierciedlenie          w akcie założycielskim Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Barcianach Zgodnie     z aktem założycielskim spółka została powołana w celu wykonywania zadań własnych Gminy Barciany w sferze użyteczności publicznej, polegającej na zaspokajaniu potrzeb zbiorowych wspólnoty w zakresie gospodarki komunalnej, w tym gospodarowanie odpadami komunalnymi       w Gminie Barciany. Ze względu na rozpoczęcie działalności spółki w roku 2016, dane finansowe dotyczące średniego przychodu za 3 lata dotyczące ustalenia procentu działalności , o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt.12 lit. b są niedostępne i nieadekwatne, dlatego procent prowadzonej działalności przez Spółkę ustalono za pomocą wiarygodnej prognozy handlowej ( art.67 ust.9 ustawy Pzp.), Z prognozy wynika, że Spółka będzie prowadziła 90% działalności na rzecz Zamawiającego. Zamawiający jako jedyny udziałowiec wywiera dominujący wpływ na cele strategiczne spółki oraz inne istotne decyzje dotyczące zarządzania, posiada również nieograniczony wpływ na treść i zmianę aktu założycielskiego Spółki. Podległa spółka wykonuje działalność w 90% na rzecz kontrolującego ją zamawiającego Gminy Barciany. W kontrolowanej jednostce brak bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Tym samym wszystkie przesłanki        z art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy PZP zostały spełnione.
 
6. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY
 
Data rozpoczęcia realizacji zadania: 01.07.2017 r.
Data zakończenia realizacji zadania: 30.06.2018 r.
 
7. INFORMACJA O TERMINIE I ODPOWIEDNIO ZAMIESZCZENIU LUB OPUBLIKOWANIU OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY, O KTÓRYM MOWA W ART. 66 UST. 2
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.06.2017 r. pod numerem: 95995 - 2017

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyla informację: Franciszek Kopciuch Data wytworzenia informacji: 2017-06-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Miłachowicz Data wprowadzenia do BIP 2017-06-12 15:48:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-12 15:56:54
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-12 15:56:54
Artykuł był wyświetlony: 2467 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu